Departementet har foreslått noen tiltak for å øke utnyttelsen av reke i Barentshavet, men ifølge høringssvaret fra Fiskebåt vil de foreslåtte tiltakene ha liten effekt. I tillegg er enkelte av forslagene svært problematiske i forhold til forutsigbarheten og tilliten til konsesjon- og kvotesystemet, skriver Fiskebåt i høringsbrevet.

Vanskelig med helårsdrift

I brevet peker Fiskebåt på at manglende lønnsomhet i rekefisket er hovedårsaken til det sviktende rekefisket i Barentshavet de siste årene. Samtidig har bortfall av rekefisket ved Øst-Grønland gjort det vanskelig for norske fartøyer å drive helårlig reketråling.

Grunn til optimisme

Det er likevel grunn til optimisme. Ifølge Norges Råfisklag er det ventet at førstehåndsprisen for reker vil bli opp mot 30 prosent høyere i år enn i fjor. Det ligger derfor an til en betydelig økt norsk innsats i rekefisket i Barentshavet i inneværende år. I høringsbrevet peker Fiskebåt også på at rekefisket har trekt lenger mot øst de siste årene, og at det derfor også er interessant å utvide rekefisket med økt kvote i russisk økonomisk sone. For første gang på flere år er den norske rekekvoten på 4 000 tonn i russisk sone, fisket opp.

Klikk her for å lese hele høringsuttalelsen til Fiskebåt.