De gitte tillatelsene er ikke tatt i bruk, og Fiskebåt har kommentert forslaget overfor komiteen, og frarådet på det sterkeste at tildeling av torsketråltillatelser brukes som virkemiddel for å øke leveransene av reker til norske bedrifter.

Komiteens flertall fra regjeringspartiene og FrP avviste forslaget, mens komiteens mindretall, representert ved medlemmene fra AP og SP, foreslo at regjeringen burde utrede et (skjerpet) aktivitetskrav for fartøy med reketråltillatelse. De ønsker også å utrede hvordan avgiftssystemet kan brukes til å stimulere til at fartøy med reketråltillatelse finner det lønnsomt å høste reker og andre mindre lønnsomme arter. Mindretallet ser det som problematisk i forhold til Deltakerloven å gi rekeindustribedrifter torsketråltillatelser.

 

Her kan du lese forslaget fra SV-representantene

 

Her kan du lese innstillingen fra Næringskomiteen

 

En samlet komite ser med bekymring på den langsiktige utviklingen med færre bedrifter som videreforedler dypvannsreker, og legger til grunn at regjeringen søker å finne en løsning som sikrer tilgang på reker og økt bearbeiding av rekeråstoff i Norge. Komiteen peker ellers på at høsting av bærekraftige og underutnyttede fiskeriressurser i Norges interesseområder er viktig av strategiske årsaker.