Næringen er kjent med den store usikkerheten i årets bestandsestimat, og ser det som spesielt alvorlig at merkedataserien har så stor effekt på bestandsvurderingen, uten at ICES er i stand til å forklare hva som er årsaken.

I et brev til Havforskningsinstituttet ber derfor organisasjonene om at kvoterådet stanses.

 

I brevet blir det vist til at ICES ikke har et godt nok grunnlag for å gi råd for makrell i 2019. Det blir blant annet pekt på følgene:

- Det er stor usikkerhet i estimert dødelighet av merket fisk (RFID)

- Næringen kjenner seg ikke igjen i utslag av modellbruk og nedskrivning av bestanden.

- Og det er stor usikkerhet knyttet til tråltoktet.

 

Organisasjonene ber om at Havforskningsinstituttet tar et initiativ overfor ICES om at det ikke gis et råd på dagens grunnlag, og at det iverksettes en metoderevisjon snarest. Det blir også pekt på at det har vært tilsvarende situasjon tidligere (2014), der ICES sin anbefalte kvote baserte seg på gjennomsnitt av de tre foregående år.

 

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) kommer med sitt pelagiske kvoteråd kommende fredag, 28. septemnber.