Prosjektet er planlagt gjennomført med datainnsamling fra kolmuletrålere under kommersielt fiske. Forskerne skal hente inn informasjon som skal være med å legge grunnlaget for å utvikle nye metoder for å regulere fangstmengde, sekkeutløsere, prosedyrer ved innhiving og fjernkontroll for slipping av sekk. 

- Det var svært interessant og lærerikt å være med Åkerøy på fangstfeltet, og jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger som vil effektivisere og gjøre fisket mer lønnsomt, sier Rita N. Maråk, fagsjef fiskeriteknologi i FHF.

Hun takker rederi og mannskap for at hun fikk være med på fisket, og derigjennom fikk et innblikk i hvordan dette fisket foregår.

Åkerøy trekker til seg enden av trålsekken og starter ombordpumping av fangsten.. Foto: Rita N. Maråk/FHF.

Ønske fra fiskerne

- Det har vært et ønske   fra kolmulefiskerne å se på utfordringene i forbindelse med fangstkontroll og HMS i kolmulefisket. Vi er derfor glade for at FHF nå går grundig inn i dette og ser hvordan fisket kan utvikles og effektiviseres, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Målet med prosjektet er å gi økt lønnsomhet for næringsutøverne siden fangsten vil kunne gjennomføres mer kostnadseffektivt. Dette vil også være med styrke næringens miljøprofil.

Mange av arbeidsoperasjonene er risikofylte. Foto: Rita N. Maråk/FHF.

Fangstregulering

Gjennom prosjektet skal det utvikles systemer for fangstregulering som sikrer at fangsten kan begrenses til ønsket kvantum, og at eventuell overskuddsfisk slippes på samme dyp som fisken fanges. Det skal også undersøkes hva som er beste praksis for oppstiging av sekk, og videre skal det utvikles et system for å effektivt å løse pumpen fra kolmulesekken.

Fisket foregikk ved Porcupine, vest for Irland med skiftende værforhold fra frisk bris til sterk storm. Foto: Rita N. Maråk/FHF.