Til sammen er det åtte instanser som har klaget på NVE sitt vedtak fra mars i år om at vindkraftprosjektet Havsul I i kommunene Ålesund og Aukra, får utsatt frist for oppstart til 1. januar 2025. Det er Olje- og energidepartementet som skal ta endelig stilling til klagene.

Avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen sier at det er sterkt beklagelig at NVE ikke tar hensyn til de innspillene som er kommet, og bare lytter til utbygger sine argumenter. 

 

Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt (Foto: Fiskebåt).

 

- NVE kunne omgjort eget vedtak, men valgte å ikke benytte seg av denne muligheten. Vi får nå feste lit til at Olje- og energidepartementet er sitt ansvar bevisst og omgjør vedtaket om forlengelse av igangsettingstillatelsen. Det er ikke tvilsomt at tiltaket vil få uheldige konsekvenser og åpenbart være i strid med føre-var-prinsippet. Man kan også stille spørsmålstegn ved hvorfor tiltakshaver ikke har igangsatt prosjektet de siste 12 årene. Svaret er etter mitt syn gitt, og ligger i at tiltakshaver venter på at prosjektet skal kunne knyttes sammen med oljerelatert virksomhet. I slike tilfeller kan utbygger få statlig støtte som dekker omlag 90 prosent av kostnadene, sier Jacobsen.

 

NVE sitt brev til Olje- og energidepartementet

 

12 år gammelt vedtak

Det var i juni 2008 at NVE innvilget konsesjon for vindkraftverket Havsul I rett utenfor Mørekysten. Planen var å bygge og drive et offshore vindkraftverk med total installert effekt på 350 Mega Watt. Konsekvensutredningen er imidlertid enda eldre og kom allerede i 2005.

I klagen viser Fiskebåt til at det har skjedd mye på de 12 årene etter at konsesjonen ble gitt. Blant annet ble det den gangen vist til at regionen trengte mer elektrisk kraft. Dette problemet er nå løst som følge av en ny tilførselslinje. Det viktigste ankepunktet fra Fiskebåt er likevel at det ikke har blitt tatt nok hensyn til fiskeriinteressene i denne prosessen.

 

Norsk vårgytende sild

Det vises til at etableringen av vindkraftanlegget Havsul I, er tenkt lokalisert i et viktig gyte- og oppvekstområde for norsk vårgytende sild. Norsk vårgytende sild er en bestand som Norge forvalter og høster på i samarbeid med flere andre nasjoner. Norge har derfor et særskilt ansvar i denne sammenheng til å forsikre seg om at bestanden ikke blir skadelidende, ved at man ødelegger eller forvansker viktige gyte- og oppvekstområder. Det er også viktig at man ikke utsetter viktige gyte- og oppvekstområder for negative miljøpåvirkninger som setter bestandens evne til reproduksjon i fare. 

- Hensynet til fiskeriene må derfor vektlegges tungt, noe vi mener ikke har vært tilfelle når opprinnelig konsesjon for vindkraftverket Havsul I ble innvilget. De siste 12 årene har det dessverre ikke kommet så veldig mye kunnskap, men det som har kommet viser at vindkraft fører både til støy og oppvirvling av bunnsedimenter, sier Jacobsen.

Fiskebåt påpeker videre i klagen at de er kjent med at OED i en lignende sak omgjorde NVE sitt vedtak om fristutsettelse for igangsetting av Andmyran Vindkraftverk. I denne saken ble det blant annet lagt vekt på at det var gått lang tid siden opprinnelig konsesjonsvedtak ble fattet, og ytterligere fristutsettelse ble derfor ikke gitt. 

 

Les også;

 

Ålesund kommune overså fiskeri-interessene

Fiskebåt klager på utvidet frist for vindkraftanlegg

Går rettens veg mot vindkraftprosjekt

Havvind kan gi motvind for fiskeria