Leder Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen er i dialog med de to statsrådene om den aktuelle situasjonen. Han beskriver saken som et eksempel på hvordan sameksistensen på norsk sokkel ikke bør være.

-Vi arbeider for god samsistens og håper på en avklaring fra statsrådene så snart som mulig. Vi fiskere er avhengig av å få ta fisken når den er i det aktuelle området. Viss fisken beveger seg ut av området kan dette redusere muligheten for å få høstet de verdiene som dette fisket representerer, sier Ingebrigtsen.

 

Dette er saken 

Det er i et brev til departementene at Norges Fiskarlag i samarbeid med Fiskebåt viser til den pågående situasjonen i Nordsjøen hvor PGS driver med sin seismiske undersøkelse PGS20005 i samme området hvor det samtidig pågår et svært aktivt sildefiske. I et brev til departementene vises det til den pågående situasjonen i Nordsjøen hvor PGS driver med sin seismiske undersøkelse PGS20005 i samme området hvor det samtidig pågår et svært aktivt sildefiske.

Mandag 1. juni oppsto det konflikt mellom PGS sitt seismiske fartøy Ramford Vanguard og flere fiskebåter i området. Ramford Vanguard gikk rett gjennom fiskefeltet hvor det var fiskere i aktivt fiske. Seismikkfartøyet presset seg frem, og to fartøy som skulle kaste måtte flytte seg for å unngå kollisjon. Blant annet Fiskebåtmedlem og skipper på ringnotfartøyet Røttingøy fra Os i Hordaland reagerte og tok kontakt med seismikkfartøyet.

I brevet blir det påpekt at dette helt klart er i strid med havressursloven og petroleumslovens ressursforskrift, og også Fiskeridirektoratet har skrevet brev til Oljedirektoratet om denne hendelsen hvor de ber Oljedirektoratet ta opp hendelsen med selskapet og gi dem tilbakemelding. 

 

Kontakt med PGS

Norges Fiskarlag sendte følgende e-post til PGS 3. juni d.å. hvor vi ba om at ovennevnte undersøkelse stanses:

«Viser til korrespondanse om ovennevnte undersøkelse på mandag 1. juni d.å. På grunn av utviklingen i sildefiskeriene, og potensialet for konflikt med sildefisket, krevet vi at PGS umiddelbart utsetter den pågående undersøkelsen (i første omgang til 15. juli d.å.) Ramford Vanguard oppholder seg nå i den nord- østlige delen av området, men fiskerne er i hele området og har behov for stort areal i fisket etter sild som virkelig har slått til i år. 

I tillegg til dette er vi svært bekymret for at skytingen skremmer silden vekk fra feltet. PGS har hele veien visst om konfliktpotensialet for at seismikkskyting i dette området kan komme i konflikt med fisket etter sild i dette området og i dette tidsrommet, og det var like før undersøkelsen ble frarådet av Fiskeridirektoratet da den ble meldt inn. Fiskarlaget forlangte også, i møte før oppstart, at undersøkelsen skulle stanses ved konflikt med sildefisket i området. 

Vi har dessverre kommet til dette punktet nå, og vi forventer at vår anmodning blir tatt til følge. Sildefisket er et svært viktig fiskeri i Nordsjøen, og det er viktig at fiskerne får fisket den andel de skal i NØS (i dette området) når fisken er der. I tillegg til dette har vi nylig fått tilbakemelding fra medlemmer hos oss om at Ramford Vanguard gikk rett gjennom fiskefeltet hvor det var fiskere i aktivt fiske. Dette er helt klart i strid med havressursloven og ressursforskriften. Fiskebåt fikk bilde av skipper på Røttingøy på søndag 1. juni. 

Skipper måtte gi en tydelig beskjed om at det ville bli en konflikt dersom Ramford Vanguard fortsatte sin kurs. Hensynet til fiskeriet ble ikke tatt. Bildet viser hvordan seismikkfartøyet presser seg frem. To fartøy som skulle kaste måtte flytte seg for å unngå kollisjon.Det er ikke slik vi skal ha det på fiskefeltene, og vi ber om at PGS gir oss tilbakemelding på om dette er en opptreden selskapet kan stå inne for. Dette er også i strid med regelverket, og vi forventer at myndighetene følger opp en slik opptreden. Fiskarlaget kan ikke godta at en slik oppførsel på feltet skal være normen, og kommer til å følge opp denne saken nøye fremover


Fiskeridirektoratet har også skrevet brev til Oljedirektoratet av 3. juni d.å. hvor de ber om at den pågående undersøkelsen avbrytes umiddelbart. 
 

Bekymret for fisket

I tillegg til det som er nevnt over er Norges Fiskarlag svært bekymret for at norske fiskere skal bli forhindret fra å fiske det de kan av nordsjøsildekvoten i NØS (Norsk økonomisk sone).

Vi viser i den forbindelse til at til at norsjøsildflåten for alvor er i gang med aktiviteten for denne sesongen. 28 båter, hvorav 17 ringnot og 11 fra kyst hadde i forrige uke en innmelding på 11 600 tonn. Både norsk og dansk matjesauksjon er i aktivitet og denne uken er det forventet godt trykk i fisket og flåten er avhengig av gode forhold i norsk sone. Deltakelsen i fisket etter sild forventes å bli større etter hvert.

Dersom fiskeriet blir hindret av vær, seismikk etc. mens fisken oppholder seg i NØS må norske fiskere fiske større andel av kvoten i NØS. Dette kan ha innvirkning på kvoteforhandlingene i form av dokumentasjon på hvor mye av fisken vi fisker i NØS og kvoteandeler, adgang til EU sone, Engelsk sone osv. På sikt kan en slik situasjon føre til at Norge får en dårligere forhandlingssituasjon, og at Norges sin andel av totalkvoten for nordsjøsild blir redusert. 

Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at det foreligger en stor risiko for at sildefisket i Nordsjøen i NØS blir forhindret av den ovennevnte seismiske undersøkelsen, og vi ber om at Olje- og energiministeren og Fiskeriministeren tar grep og instruerer om at denne undersøkelsen må utsettes i tråd med krav fra Norges Fiskarlag og etter anmodningen fra Fiskeridirektoratet.

 

Her kan du lese brevet som er sendt til de to departementene.