Redskapsrapportering i Fiskinfo – forslag til forbedring

I Fiskinfo på Barentswatch sine hjemmesider vises innmeldte bruk i kartet og fiskere kan dermed lett få en oversikt over bruksmengde og hvor det er ledig plass til å sette bruk, eller fiske med aktive redskap. Fiskeren kan enten melde inn via plotter, app eller ringe inn til Kystvaktsentralen (KVS). Det en har oppnådd i Fiskinfo, er at alt av faststående bruk legges ut på nettsiden fortløpende. Posisjoner kan også bestilles fra hjemmesiden slik at f.eks. en tråler kan legge inn fil med redskapsdata rett inn på kartplotter, før denne begynner å fiske. Ideelt sett skal plottet være oppdatert i nær sann tid.

 

Innmelding av bruk

Innmeldingene ser ut til å fungere godt, men en stor del av innmeldingene foregår fortsatt per telefon. Innmelding per telefon kan i travle sesonger medføre etterslep i kartet. KVS tar imot meldingene, men p.g.a. mengden blir det forsinkelser på opptil 3-4 timer fra meldingen kommer, til kartet er oppdatert. Dette kan føre til brukskollisjoner og uønskede hendelser.

Etter det vi forstår skal KVS legges ned om 2 år og da må alle melde inn elektronisk slik at meldingene kan behandles maskinelt. I dag brukes mest plotterne (Olex, TELchart eller MaxSea) til rapportering. Det er også utviklet en app til dette og denne er lastet ned 1200 ganger og har 50 til 100 daglige brukere. Spørsmålet er om dette er godt nok til å sikre at alle får til å rapportere inn/ut bruk elektronisk. Uten KVS må sannsynligvis Fiskeridirektoratet ha en eller annen form for oppfølging av brukerne. Enten brukeren ikke får til å bruke appen, eller at innmeldt bruk er åpenbart feilført. Det finnes eksempler på streker som går fra Svalbard og krysser ekvator.  

 

Utmelding av bruk

Det største problemet i redskapsrapporteringen er rapportering når redskap tas opp. Problemene er størst nært land og under intensive perioder i fisket. En rask undersøkelse ved opptelling i Fiskinfo, viste for Vestfjorden at 14 av 20 innmeldte bruk var eldre enn 4 dager og eldste bruk ble innmeldt 2. februar. Etter det vi forstår praktiserer KVS at bruk som settes på samme sted ikke må meldes inn på nytt innenfor en uke. I følge KVS har de ikke anledning til å slette gamle innmeldinger uten å ha vært i kontakt med skipper/rederi. Det er foreslått endringer i Utøvelsesforskriften slik at eldre innmeldinger kan slettes.   

Tabellen under viser hvordan innmeldingene fordeler seg i tid for garn og line per 11. juni i år. 735 garnlenker – nesten 60% - er meldt inn, men har stått lengre enn en uke. 210 garnlenker - 17% -  har stått over en måned. For line er situasjonen litt bedre der 158 linesett - 38% - har stått over en uke, mens 57 liner - 14% - er satt for mer enn en måned siden.

 

Redskap

Over en måned

Over en uke

En uke 

Ett døgn

Totalt innmeldte

Garn 

210

735

491

125

1226

Line

57

158

256

78

414

 

For krabbeteiner er det lagt inn 3 uker røktetid og da er 623 bruk av 1111 - 36% - satt utover lovlig røktetid for snøkrabbeteiner. For kongekrabbeteiner er imidlertid røktetiden en uke. 

Målet må være at plottet til enhver tid skal være korrekt. Fisker må da melde ut liner, garn og teiner når disse tas opp. Dette blir i liten grad fulgt opp av KVS, da de må kontakte den enkelte skipper for få greie på om bruket står der fortsatt eller om det er tatt opp. I følge KVS er dette noe de gjør når de har tid. Fisker risikerer i praksis lite med å unnlate å rapportere ut bruk.  

 

Misbruk av ordningen

Det går rykter om at det meldes inn bruk for å beslaglegge områder. Dette bidrar til å forrykke konkurranseforholdet i intensive fiskerier, f.eks. under Lofotfisket, på Finnmarka eller i blåkveitefisket for kystflåten. Antar at de fleste fiskere mener en ikke kan ha hevd på fiskeplasser og heller ikke kan holde av fiskefelt enten ved innmelding/manglende utmelding, eller ved å sette/la stå igjen ile/vak som er meldt inn.  

 

Hva bør gjøres?

 • Appen og plotterløsningen må markedsføres slik at alle er i stand til å melde riktig og i riktig format. Dette vil gjøre plottet korrekt i sann tid og frigjøre ressurser til oppfølging.
 • Fisker må få varsel når bruket har stått ut røktetiden, enten som pushvarsel på mobilen, som SMS eller epost. Eventuelt en kombinasjon. Han kan da velge mellom følgende:
  • Bruket er satt på nytt i samme posisjon
  • Bruket er tapt
  • Bruket er fjernet
 • KVS eller Fiskeridirektoratet må ha anledning til å slette eldre data.
 • KVS/Fiskeridirektoratet må ringe fartøy med bruk som er stått over tiden.
 • Dersom ting fortsatt ikke fungerer, må det vurderes en form for reaksjon på feilrapportering eller unnlatelse å melde ut bruk.

Tor Are Vaskinn / Tromsø 11. juni 2021