Lev og la leve

Av Audun Maråk

Fiskebåt har stor respekt for dyktige fiskere både på større og mindre fiskefartøy. Heldigvis er det få konflikter under utøvelse av fiskeriene, og å innføre begrensninger med utgangspunkt i enkeltepisoder vil være uheldig av mange årsaker.  

Det kan imidlertid være ønskelig med justeringer i regelverket der det er reelle og saklig begrunnet konflikter. Større fartøy bør benytte andre fiskefelt om de fortrenger mindre fartøy kystnært. Alle må få en mulighet til å fiske sine kvoter. Lev og la leve bør være mottoet yrkesbrødre imellom. Fiskebåt oppfordrer alle fiskere å ta tilbørlig hensyn til hverandre i utøvelsen av fiske, da unngår man også løsninger som ingen i næringen er tjent med.
 
Norges Fiskarlag har satt ned Havdelingsutvalget som leverer sin innstilling om kort tid. Det er viktig å lytte til synspunktene til dette utvalget før man vurderer hvilke tiltak som er nødvendige.
 
Fisket kystnært i annet halvår har en felles utfordring, hensynet til kysttorskforvaltningen. Et fortsatt høyt uttak av kysttorskbestanden kan medføre at fisket etter torsk (skrei) innenfor 12 mila mister miljøsertifiseringen. Skrei uten miljømerke er dårlig nytt for næringen. Det er viktig at alle fartøy bidrar til at dagens regelverk knyttet til kysttorskevernet respekteres. Fartøy som har problem med bifangstprosenten må følgelig flytte felt, og Fiskeridirektoratet må påse at så skjer.
 
Fiskebåt ønsker å medvirke til at det på særskilte kystnære fiskefelt, tas ekstra hensyn til den minste kystfiskeflåten. Dette kan være aktuelt i annet halvår i fisket etter torsk og hyse, og det er naturlig å vurdere dette i lys av Havdelingsutvalgets gjennomgang av sakskomplekset. Vi vil også understreke at de kystfiskerne som har satset på en mer robust kystflåte, i likhet med sine yrkesbrødre har en rett til å kunne fiske på sine tradisjonelle fiskefelt. Hvorvidt de fisker sine kvoter med et større eller mindre fiskefartøy har ingen betydning for fiskebestandene.