- Til tross for en vanskelig markedssituasjon er det udelt positivt at de viktigste hvitfiskbestandene nord for 62 grader nord, torsk, hyse og sei, høstes bærekraftig og med økte kvoteanbefalinger. Økte kvoter vil bidra positivt til aktivitet og verdiskapning langs kysten, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

 

Under kan du lese Fiskebåt sin ressursforsker Gjert Dingsør sine kommentarer til kvoterådet.

 

Kvoteråd fra ICES

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i dag kommet med råd for bestander i Barentshavet. De viktigste hvitfiskbestandene nord for 62 graden, torsk, hyse og sei, er alle i god stand og høstes bærekraftig. Kvoterådene for disse bestandene har en økning på henholdsvis 20, 8, og 15 prosent i forhold til avtalt kvote i 2020. Til tross for litt vanskelig markedssituasjon i år, er det positive utsikter for hvitfisk.

På grunn av Covid-19 har alle møter i forbindelse med rådgivningen blitt gjennomført på nett. ICES har relativt lang erfaring med slike nettmøter, men for å begrense diskusjoner som kan være vanskelige på nett, har ICES bestemt at de fleste kvoterådene i 2020 blir gitt som forkortede råd med minst mulig tekst. I Barentshavet er det kun hyse som kommer med et vanlig forklarende råd, siden denne bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, der modellen ble endret.

 

Nordøst arktisk torsk

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norsk-russiske høstingsregelen en totalfangst inntil 885 600 tonn, begrenset av stabilitetsregelen som tillater maksimalt + 20% endring fra avtalt kvote i 2020. Økningen i kvoterådet skyldes en oppskriving av bestanden. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Gjeldende bestandsmodell har vist seg å være ustabil og det er derfor bestemt at bestanden skal gjennom en metoderevisjon i 2021. 

 

Nordøst arktisk hyse

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norsk-russiske forvaltningsplanen en totalfangst inntil 232 537 tonn, opp 8,2% fra avtalt kvote. 2016 og 2017 årsklassene er relativt sterke og det er ventet at gytebiomassen vil øke litt i kommende år. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig.

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i vinter og noen viktige forbedringer ble gjort i bestandsmodellen. Dette har ikke påvirket nivået på siste års bestandsestimat noe særlig, men forhåpentligvis vil modellen være mer stabil enn den har vært etter forrige metoderevisjon. I den forrige modellen hadde antakelig enkelte tokt litt for mye innflytelse på resultatet, varierende toktresultat førte dermed til ustabilitet i modellen.

 

Nordøst arktisk sei

ICES anbefaler i henhold til den vedtatte norske forvaltningsplanen en totalfangst inntil 197 779 tonn i 2020, opp 15% fra avtalt kvote i 2020 og begrenset av stabilitetsregelen i forvaltningsplanen. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Rådet for 2021 er høyere enn kvoten i 2020 på grunn av et relativt lavt fiskepress.

 

Blåkveite

ICES gjentar rådet fra i fjor og anbefaler i henhold til føre-var betraktninger at fangsten ikke skal overskride23 000 tonn i 2021. Bestanden vurderes til å være i god forfatning, men er i en fallende trend med økende fiskedødelighet. For denne bestanden skulle det beregnes nytt referansepunkt for fiskepress (Fpa eller Fmsy), men pga covid-19 ble dette arbeidet utsatt og forårets råd ble repetert uten endringer.

 

Vanlig uer

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangst for både 2021 og 2022. Bifangsten har gått opp som følge av økt fiske på snabeluer, det er usikkert om fangstene av vanlig uer er reelle eller om det skyldes feilrapportering av art. Bestanden beskattes for høyt og gytebiomassen er under kritisk nivå.

 

Snabeluer

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 66 158 tonn i 2021 og 67 210 tonn i 2022. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig.

 

Kysttorsk

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2020 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2019, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2021 på minst 75 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2019, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2020 på minst 60 prosent relativt til fiskedødeligheten i 2009. 

ICES anbefaler også at det utformes en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk siden gjenoppbyggingsplanen har hatt liten effekt på fiskepresset som i 2019 er estimert til å være høyere enn i referanseåret 2009. Toktindeksen er litt bedre de to siste årene, men fremdeles lav. ICES har bestemt at bestanden skal gjennom en metoderevisjon i 2021.

Rådene kan leses i sin helhet her: Barents Sea