Landsstyrets vedtak ble gjort med 12 mot to stemmer.

Vedtaket om grunnlag for eksklusjon kommer etter at Fiskarlaget Nord på sitt årsmøte i september 2020 vedtok å melde seg ut av Norges Fiskarlag, samt nylig har gjort styrevedtak hvor de meddeler planlegging av en ny organisering, som også kan være utenfor fellesskapet i Norges Fiskarlag.

 

Ordnet uttreden

Landsstyret har gitt Arbeidsutvalget fullmakt til å gå i forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.

Styret i Norges Fiskarlag er satt sammen av representanter fra alle organisasjonens medlemsledd og består av 14 medlemmer, hvorav to representerer Fiskarlaget Nord.

 

Ny organisasjonsmodell

Det pekes i styrevedtaket på at Landsmøtets vedtak om en ny organisasjonsmodell nå bes iverksatt. Dette innebærer etablering av to regionale landsdelslag i motsetning til sju nåværende enheter, samt Fiskebåt som det tredje medlemsleddet.

Leder Kjell Ingebrigtsen sier vedtaket i Landsstyret kommer etter en langvarig prosess i etterkant av utmeldingsvedtaket der man har forsøkt å komme Fiskarlaget Nord i møte i en intern prosess.

-Å gå til et så drastisk skritt som å varsle ekskludering av et medlemslag, er selvsagt ikke noen enkel avgjørelse, men Landsstyret anså at det nå var kommet til et punkt hvor dette var helt nødvendig for å sikre framtiden til Norges Fiskarlag, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han sier det nå er naturlig å gå i dialog med Fiskarlaget Nord i tråd med vedtakets punkt 3.  

 

Viktig med rask avklaring

Kjell Ingebrigtsen sier det også er viktig med en rask avklaring for medlemmenes del.

-Landsstyret i Norges Fiskarlag er tydelig på at det må gjennomføres en ryddig og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark.

 

Les hele vedtaket fra Landsstyret:

  • 1 Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at årsmøtet i Fiskarlaget Nord 18. september i 2020 vedtok å melde laget ut av Norges Fiskarlag, og at laget under henvisning til Norges Fiskarlags lover gikk inn i en oppsigelsestid som innebar at laget skal være fullverdig medlem av Norges Fiskarlag til og med Landsmøtet 2023.
  • 2 Landsstyret konstaterer at Fiskarlaget Nord setter fram ultimative krav for fortsatt medlemskap og at laget planlegger en ny organisering som også kan være utenfor fellesskapet i Norges Fiskarlag. Etter Landsstyrets oppfatning er dette en opptreden og arbeidsform som ikke samsvarer med organisasjonens lover (illojal opptreden) og det gir grunnlag for å ekskludere laget fra Norges Fiskarlag, jamfør Norges Fiskarlags lover paragraf 10.
  • 3 Landsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.
  • 4 Norges Fiskarlag skal opprettholde sin funksjon som landsomfattende organisasjon for norske fiskere. Landsstyret anmoder Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag snarest om å gå sammen for å organisere et nytt Nord-Norges Fiskarlag.Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det.
  • 5 Norges Fiskarlag vil likeså anbefale medlemslagene som i dag utgjør «Samarbeidsrådet Sør» om å gå sammen i en organisering av et Sør-Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det.
  • 6 Landsstyret anser at dette forslaget til videre framdrift i organisasjonssaken er i samsvar med de føringer som er gitt av Landsmøtet i Norges Fiskarlag, jamfør landsmøtevedtakene 8a/19 og 8/17. LS anmoder om at så mye som mulig av avklaringer av en ny organisering med et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag gjøres ferdig til Landsmøtet i november 2021. Landsstyret forutsetter at det gjennomføres en ryddig og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark.