​Fartøy som fisker i nære farvann betaler allerede i dag full CO2-avgift. Den er kr 1,35 pr liter i 2019. Av dette blir kr 1,06 refundert etter søknad til Garantikassen for fiskere. Dette innebærer at fiskeflåten i dag betaler 29 øre pr liter mineralolje i CO2-avgift.

Fra om med 2020 foreslår regjeringen at CO2-avgiften skal økes til 1,45 pr liter, som er en økning på 10 øre. Fiskeflåten som fisker i nære farvann vil fortsatt få refundert kr 1,06 pr liter, men refusjonen vil være ulik for det enkelte fartøy alt etter hvor energieffektivt fartøyet er (målt i førstehåndsverdi). 

Etter dette forslaget vil fartøy som bruker mindre drivstoff enn gjennomsnittet i gruppen pr. krone fangstverdi vil komme bedre ut, mens fartøy som bruker mer vil komme dårligere ut. I gjennomsnitt vil avgiftsbelastningen for fiskeflåten øke fra 29 øre pr liter til 39 øre pr liter.

Fiskebåt har vært positiv til at kompensasjonsordningen ordnes i ulike grupper, fordi de ulike fartøygruppene har ulike forutsetninger for energieffektiv drift. 

Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt ser positivt på budsjettet.

- Vi registrerer at det er lagt opp til et stramt budsjett, men i hovedtrekk ser det ut til at regjeringen har lagt opp til en innretning som følger det vi har foreslått, sier Berfjord.

 

Marin forsøpling

Regjeringa foreslår å løyve fem millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling. Pengene skal blant annet tå til å følge opp «plastavtelen», som er et samarbeid med næringen. Deler av dette skal gå til tilskudd til ordningen Fishing for Litter og til styrking av Fiskeridirektoratet sitt arbeid med opprenskningstok og destruksjon av eierløst avfall.

 

Redningshelikopter


Regjeringen prioriterer å styrke beredskapen i nord, og foreslår å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen.

Den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022 og regjeringen vil raskt sette i gang en anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av den nye redningshelikopterbasen.

De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-maskin. Den norske redningstjenesten vil derfor få et betydelig løft – både over hav og land.

Forsvarets Bell 412-helikopter står i dag på Bardufoss med én times beredskap for politiet. For å sikre at denne beredskapen ivaretas i Nord-Norge når Bell 412-helikoptrene samles på Rygge, foreslår regjeringen å iverksette en midlertidig løsning for politiberedskapen i Nord-Norge gjennom innleie av sivil helikopterberedskap.

Regjeringen foreslås å øke bevilgningen til politiet med 50 millioner kroner i 2020 til drift av den nye løsningen. I tillegg foreslår regjeringen å overføre 11 millioner kroner fra Forsvarsdepartementets budsjett til formålet. Det foreslås at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø også tilrettelegges for å dekke det spesielle behovet til politiet, og at dette inkluderer dagens beredskap på én time.

- Vi har lenge jobbet for å få på plass en bedre redningsberedskap i nordområdene, så vi er svært tilfreds med at regjeringen nå har funnet plass i budsjettet til å styrke dette, sier Berfjord.