Smutthullavtalen mellom Norge, Island og Russland og tilhørende bilaterale protokoller (Norge-Island og Russland-Island) ble inngått 15. mai 1999, og gjaldt i første omgang frem til 31. desember 2002. Avtalen blir deretter automatisk forlenget hvert fjerde år, med mindre en av partene sier opp avtalen i tråd med avtalte retningslinjer.

På grunn av krigen i Ukraina er det trolig ikke aktuelt å be om reforhandling av Smutthullavtalen mellom Island, Norge og Russland. Derfor ber nå Fiskebåt i et brev til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om at det gjøres endringer i den delen som omfatter forholdet mellom Norge og Island.

 

Ubalansert avtale

- Fiskebåt sin viktigste innvending mot den bilaterale protokollen mellom Norge og Island er at verdien på kvotebyttet har vært svært ubalansert i disfavør av Norge. Det er også uakseptabelt at det legges mange hindringer i veien for norsk fiske i islandsk sone, mens islandske fartøyer møter få hindringer når de fisker sine kvoter i norske farvann, skriver Fiskebåt i brevet.

 

Les også;

- Fleire norske fartøy må få ta del i loddefisket

 

Fiskebåt ønsker følgende endringer i protokollen

  • Kvoten av lange, blålange og brosme bør økes til 1.500 tonn. I tillegg må fartøyene få fiske lenger nord enn til 64°N, og Fiskebåt foreslår at det ikke settes en nordlig begrensning for linefisket.
  • Tillatt bifangst i bunnfisket må økes til 40 prosent, der tillatt bifangst av kveite, blåkveite og snabeluer dobles til henholdsvis 10%, 20% og 20%.
  • Antall linefartøyer som kan fiske i sonen samtidig økes fra tre til fem.
  • At fangstsesongen for lodde utvides til 15. februar til 1. april.
  • At fartøyene kan fiske lodde sør til 63°N.
  • At det blir tillatt for norske fartøyer å benytte trål i loddefisket.
  • At det ikke settes begrensninger på antall loddefartøyer som kan fiske i sonen samtidig.

 

Fiskebåt peker også på at Norge må be Island om å medvirke til at islandske statsborgere ikke har eierinteresser i fiskefartøyer som utfordrer fiskeriforvaltningen i Barentshavet.

 

Her kan du lese brevet fra Fiskebåt til de to departementene