Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har sendt ut ei høyring om kva nivå marknadsavgifta for pelagisk fiskeri bør vere. Tidlegare har det vore retta kritikk mot at marknadsføringa gjennom Sjømatrådet har vore lite målretta. I høyrigssvaret skriv Fiskebåt at Sjømatrådet framstår som kostnadseffektivt og brukar midlane på ein betre måte enn tidlegare.

- Det er førstehandsprisen på pelagisk fisk som reelt sett dekker avgifta. Det er difor viktig at flåteleddet blir høyrt i spørsmålet og at fiskerinæringen har styring på bruken av midlane, heiter det i høyringssvaret frå Fiskebåt.