Det er et utvalg som nedsatt av regjeringen som har vurdert om havbruksnæringen bør skattlegges ytterligere. 

I høringssvaret peker Fiskebåt på at et økt skattlegging kan føre at ressurser flyttes fra kysten og dermed redusere investeringene og verdiskapingen i distriktene.

- Norge vil fremover ha et stort behov for å utvikle arbeidsplasser og næringer som kan bidra til økte eksportinntekter. Fremfor å fokusere på å øke skattebyrden, mener Fiskebåt det bør bli et langt større fokus på hvordan vi kan skape verdier og utvikle næringslivet i Norge. Fiskebåt viser også til at oppdrettsnæringen står overfor utfordringer med hensyn til å bekjempe sykdommer, ivareta villaksen, og å redusere miljøavtrykket fra produksjonen. Økt skattlegging vil gjøre oppdretterne dårligere rustet til å løse disse utfordringene, heter det i høringsbrevet fra Fiskebåt.

 

Utvikle sjømatnæringene

Fiskebåt viser videre til en utredning gjennomført i regi av Handelshøyskolen BI - En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring, og også til vurderinger fremført av mindretallet i utvalget.

- I regjeringens strategier for havrommet pekes det på behovet for å utvikle sjømatnæringene slik at det investeres i utvikling av nye arbeidsplasser og verdikjeder. Fiskebåt mener at den viktigste garantisten for en slik satsing er sterke eierskapsmiljø langs kysten. Flertallet i NOU 2019:18 foreslår etter Fiskebåt sitt syn skattegrep som vil bygge ned miljøene som kan gjennomføre slike investeringer, står det i brevet.  

 

Historieløst

Fiskebåt mener videre det er påfallende og historieløst når flertallet i utvalget viser til utregning av grunnrente for årene 2016-2018. 

- Dette er en periode som er kjennetegnet av gunstig valutakurs, begrensinger i produksjonen av laks i de viktigste produksjonsland, økt etterspørsel og høye priser. Fiskebåt mener regjeringen bør se på utviklingen over en lengre tidsperiode når det vurderes endringer i skattesystemet. 

Fiskebåt sitt høringssvar er sendt til Finansdepartementet og til Nærings- og fiskeridepartementet og er et svar på innstillingen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk, NOU 2019:18.