Vindkraftanlegget Hywind Tampen er det første havvindanlegget som etableres i norske farvann, og anleggsarbeidet har akkurat startet.

- Det er svært viktig at dette blir gjort skikkelig og det blir hentet inn relevant informasjon og kunnskap om eventuelle konsekvenser en slik utbygging kan ha for miljøet, bestandene, økosystemene og fiskeriene. Resultatene fra slike undersøkelser kan benyttes for å si noe om konsekvensene i større skala, og spesielt nå når Regjeringen skal satse storstilt på utbygging av havvind i våre norske farvann med 30 GW innen 2040. Vi forventer derfor at Miljødirektoratet fastsetter vilkår i tillatelsen som kan bidra til å sikre at denne og andre fremtidige havvindutbygginger ikke skader fiskebestandene og fiskeriene i norske farvann, sier Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt.

 

Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Skal søke råd hos Havforskningsinstituttet

I klagen fra Fiskebåt blir det pekt på at det er Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvar for fiskebestandene i de norske havområdene, og de skal søke råd hos Havforskningsinstituttet (HI) i forvaltningsprosesser som berører fiskebestandene.

 

HI kom i 2020 med følgende råd for å ivareta fiskebestandene i forbindelse med utbygging av havvind i norske farvann:

• HI anbefaler at det utformes en standardisert protokoll for havvindanlegg tilpasset norske forhold, som innbefatter grundige forundersøkelser av områdene før utbygging, samt overvåking av både fysiske og biologiske endringer under drift og etter avvikling av anleggene. På grunn av store svingninger i tettheter til pelagiske arter skal forundersøkelsene foregår i minst tre år. Protokollen bør også beskrive hvordan data bør gjøres åpent tilgjengelig. 

• HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter.

• HI fraråder vindkraftutbygging I spesielt sårbare eller verdifulle områder.

• HI anbefaler at det ved utsteding av havvindkonsesjoner legges fram tydelige krav om fjerning av strukturene etter avsluttet drift. 

• HI anbefaler bruk av støydempende tiltak som boblegardin under utbygging, og at man unngår utbyggingsarbeid i gyteperioder for fisk, samt beite og kasteperioder for sjøpattedyr, i og nær områder dette gjelder. 

• HI anbefaler bruk av materialer i fortøyning av flytende vindturbiner som lager minst mulig støy ved bevegelser av turbinene, f.e unngå rykking og napping i ankerkjettingen.

• HI anbefaler innsamling av data for å undersøke i hvilken grad, vindkraftanlegg endrer fysiske forhold som f.eks. strømmønster og lydbilde. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig.

• HI anbefaler at det gjennomføres grundige forundersøkelser for å lage en oppdatert oversikt over artene i influensområdene før utbygging. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig.

• HI anbefaler innsamling av data for å undersøke i hvilken grad, vindkraftanlegg endrer biologiske forhold som f.eks. artssammenstilling og adferd. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig. 

 

Uheldig

Fiskeridirektoratet har ikke kommet med forslag til særlige vilkår i vedtaket for å sikre ivaretakelse av fiskebestandene. Fiskebåt mener dette er uheldig og at det heller ikke er i tråd med rådgivningen fra Havforskningsinstituttet. 

Fiskebåt er kjent med at Havforskningsinstituttet og Equinor fikk innvilget søknad om støtte fra Forskningsrådet til etterfølgende undersøkelser på Hywind Tampen nå i juni, for å undersøke støy- og strømforandringer i området, samt drive bestandsovervåking over et par år. 

- Dette er svært positivt, men det endrer likevel ikke behovet for å innta dette som særlig vilkår i tillatelsen. Hvordan Equinor velger å finansiere gjennomføringen av et slikt særlig vilkår bør ikke ha avgjørende betydning for om vilkår bør stilles eller ikke. Støtten gjennom forskningsprosjektet er heller ikke særlig stor, og midlene kommer til å være brukt opp innen et par år. Det vil derfor være svært uheldig om slikt vilkår ikke følger tillatelsen, dersom det er behov for ytterligere bestandsovervåking i området, sier Bauge.

 

Her kan du lese klagen frå Fiskebåt