Dette blir poengtert i begge høringsuttalelsene som Fiskebåt har levert i dag. Fiskebåt mener at Olje- og energidepartementet (OED) bør legge til rette for utvidelse av kapasiteten på begge disse anleggene før tildeling. Dette for å sikre at beslaget av areal ikke blir unødvendig stort.

- Vi frykter at det kan få uheldige følger dersom områdene tildeles med en maksgrense for installert effekt som er lavere enn det potensiale som ligger i området, sier rådgiver Hanna Bauge i Fiskebåt.

 

Rådgiver Hanna Bauge i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle.

 

Buffersone for skipstrafikk og gytefelt for tobis

I høringssvarene blir det også vist til at det er lagt inn en buffersone for skipstrafikk i den sørlige delen av Utsira Nord. Regjeringen åpner likevel for at denne buffersonen kan bli erstattet hvis de kommer en korridor gjennom området.

- Dersom denne buffersonen fjernes blir det helt avgjørende at den alternative korridoren gjennom området fullt ut erstatter det området som fjernes i sør, slik at en ikke risikerer en forskyvning av skipstrafikken sørover og inn i rekefeltet som ligger rett sør for Utsira Nord, sier Bauge.

I høringssvaret blir det også vist til at flere fiskeriorganisasjoner og VWF foreslo at det ble etablert en buffersone mellom gytefeltene for tobis og utlysingsområdene. I tillegg har organisasjonene foreslått ytterligere innskrenkinger i områdene for å ta hensyn til viktige fiskefelt for tobis, særlig i den vestlige delen.

- Siden denne utlysingen kun gjelder den østlige delen, der det buffersonen mot gytefelt for tobis som blir viktig. Vi ønsker å minimere risikoen for at bunnforholdene med sand i de konsentrerte gyteområdene skal bli ødelagt. Tobisen er helt avhengig av disse områdene for å kunne gyte, sier Bauge.

 

Krav om sameksistens

I Sørlige Nordsjø II-prosjektet er sameksistens med fiskeri og miljø lagt inn som et kriterium for prekvalifiseringen. Fiskebåt mener det bør ligge overordnede føringer til utbyggerne om hva som ligger i begrepet «sameksistens», og hvilke forventninger myndighetene har til utbyggerne når det gjelder hensynet til fiskeri og miljø.

- Blant annet mener vi at politiske føringer om å unngå utbygging i og negativ påvirkning på viktige fiske- og gytefelt blir avgjørende for all utbygging av havvind i norske farvann, og at OED derfor bør tydeliggjøre dette, sier Bauge. 

 

Kort om bakgrunnen 

Sørlige Nordsjø II ble, sammen med Utsira Nord, åpnet for utbygging av vindkraft i 2020. 
Regjeringen har besluttet at første fase av Sørlige Nordsjø II og hele Utsira Nord skal utlyses innen utgangen av første kvartal 2023. Etter planen vil områdene bli tildelt fram mot sommeren/høsten 2023. 
 

Les også;

Skal kartlegge havbunnen på Utsira Nord

Styrer unna vitige tobis-felt

 

Her kan du lese de to høringene.

Høringssvar om tildeling av fase èn av Sørlige Nordsjø II

Høringssvar om tildeling av områdene i Utsira Nord