Utlysningen er innenfor FHFs Prosjekt i Bedrift ordning

I forbindelse med prosjektering og bygging av nytt havfiskefartøy skal det utvikles og implementeres en teknologipakke som består av utvalgte tiltak som reduserer klimautslipp (CO2) med 50 prosent eller mer, skriver FHF i utlysningen.

 

Parisavtalen

Norge er bundet av Parisavtalen til å gjennomføre store utslippskutt innen 2030. Dette gelder også for fiskefartøyer. Siden fiskefartøy er en del av ikke kvotepliktig sektor, er kravet at utslipp av klimagassar skal reduseres med 40 prosent eller mer fra toppnivået i 2004 til 2030. 

Utslippene fra 2004 til 2015 ble redusert fra 1,25 millioner CO2-ekvivalenter til 1,06 CO2-ekvivalenter som tilsvarer en reduksjon på 28 prosent. I samme periode er kjølemedier tilvarende R22 (Freon) blitt faset ut med en reduksjon av CO2 på 0,35 millioner tonn. Dersom kjølemedier inkluderes så er nedgangen i CO2 ekvivalenter på 42 prosent fra 2004 til 2015, skriver FHF med henvisning til tidligere publiserte rapporter Drivstofforbruk og klimaregnskap for den norske fiskeflåten, og Klimaveikart for norsk fiskeflåte.

 

Ikke mulig på kort sikt

- I havfiskeflåten er det ikke mulig å oppnå nullutslipp på kort sikt, men det er behov for å dokumentere effe­kten av miljøvennlige teknologier, slik at de mest effektive tiltakene kan settes inn på vei mot det grønne skiftet, skriver FHF.

 

Eksempler på teknologier som reduserer utslipp av klimagassen CO2 er:

- ORC - Organic Rankine Cycle», en teknologi som produserer strøm av overskuddsvarme

- elektriske vinsjer som regenererer energi 

- foiler i forskipet, «wavefoils», som demper stampebevegelser, reduserer motstand og bidrar til fremdrift 

- batterier for å utjevne topper «peakshaving» 

- bruk av landstrøm der det er mulig

- flyttbare trålblokker for å avlaste ror i dårlig vær (store rorutslag gir stor motstand)

- optimal utforming av forskip for å redusere motstand i bølger

- optimalisering av hovedmotor, gir, propell og ror

- automatisk innstilling av optimalt turtall og propellstigning samt «modeshift» (skifte mellom diesel-elektrisk og direkte drift) basert på programvare og sensorer som måler thrust, dreiemoment og drivstofforbruk

- bruk av nye energibærere (hydrogen, ammoniakk og metanol) som i første omgang kan erstatte dieseldrevet hjelpemaskineri for å produsere en del av strømmen som brukes om bord.

 

Som en del av prosjekteringen skal de ulike tiltakene dokumenteres i forhold til virkemåte og effekt på utslipp av klimagassen CO2. Samlet utslipp av CO2 som blir beregnet skal sammenlignes med utslipp fra tilsvarende fartøy som er bygd mellom 2003 og 2006. 

 

For begge fartøyene angis utslippene som:

- totale utslipp av CO i tonn

- kg CO2/kilo rund fisk

- kg CO2/kilo ilandført råstoff (inkludert restråstoff)

Utvalgte tiltak skal implementeres i ett eller flere nybygg som er instrumentert for måling av drivstofforbruk. Det vil også utføres fullskala målinger for å verifisere at utslippene av klimagasser blir redusert i samsvar med hovedmålet.

 

Du kan lese mer om prosjektet på FHF sin hjemmeside.