Fiskebåt Sør har vore ein en pådrivar for å få på plass eit tokt som måler gyteinnsiget på lodde i Barentshavet.

- Vi er difor skuffa over at dette toktet blei tatt av planen for 2023. Kvoterådet for lodde i Barentshavet er sterkt prega av at loddeforekomstane i russisk sone ikkje blei kartlagt i haust. Det er difor stor usikkerheit til kvoterådet som er gitt, seier Østervold

Han peikar også på at det er uheldig at den norsk-russiske fiskerikommisjonen i sitt møte ikkje diskuterte om det var mogleg å få gjennomført eit gytetokt tidleg i 2023, for å eventuelt kunne korrigere kvoterådet som er gitt.

- Vi er no i ein situasjon der fiskarane sin tillit til kvoterådet er svært liten, noko som også talar for at gytetoktet etter lodde bør bli gjennomført. Det bør også være i forskarane si interesse å kvalitetssikre det kvoterådet som er gitt, seier Østervold. 

Norge er opptatt av å sikre eit best mogleg vitskapleg grunnlag for fiskeriforvaltninga, men styreleiaren i Fiskebåt Sør er uroa ver at sviktande rekruttering fører til nedgang for fleire av dei pelagiske bestandane. Dette blir også forverra av at det heller ikkje er inngått kvoteavtalar for dei viktigaste bestandane.

 

Media er velkommen til å følge første del av årsmøtet som er på Hotel Norge By Scandic, tysdag 6. desember 2022.

Dagsorden for årsmøtet til Fiskebåt Sør følger under.

----------------------------------------------

DAGSORDEN – ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR 6. DESEMBER 2022

Kl. 10:00 – 10:45 

Velkommen - styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør

Sak 1 Godkjenning av møteinnkallelsen

Sak 2 Konstituering

a. Valg av møteleder(e)

b. Navneopprop, registering av stemmeberettigede

c. Forretningsorden

d. Valg av referenter og signering av protokoll

e. Valg av redaksjonsnemd

Kl. 10:45 – 11:15 

Messebesøk/kaffepause

Kl. 11:15 – 12:00

Sak 3 Forskning på lodde

Innledere: Georg Skaret, Havforskningsinstituttet

Kim Josefin Niklasdotter Scherrer, UiB

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

Kl .13:00– 13:30

Sak 4 Regjeringens fiskeripolitikk – kvotemelding 2.0

Innleder: Vidar Ulriksen, statssekretær NFD

Kl. 13:30 – 14:30

Sak 5 Havvind – hva skjer, hva gjøres?

Innledere: Anette Ødegård, NVE

Bård Aarbakke, Fiskeridirektoratet

Lise Doksæter, Havforskningsinstituttet

Hanna Bauge, Fiskebåt

Kl. 14:30 – 15:00 

Messebesøk/kaffe

For medlemmer i Fiskebåt Sør:

Kl 15:00 – 16:30

Sak 6 Årsrapport 2022

Sak 7 Regnskap og revisjonsrapport for 2022

Sak 8 Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser for 2023

Sak 9 Organisasjonssak

Sak 10 Valg