I brevet blir det vis til at dersom det gjennom behandlingen av kvotemeldingen i Stortinget og regjeringens oppfølging oppstår manglende tillit til politiske rammebetingelser, vil det være ødeleggende for investeringsviljen i næringen.

- Under Stortingets behandling av den tredje krisepakken denne uken bes regjeringen om å doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner. Stortinget ber også regjeringen legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsfarten til senest i revidert budsjett i vår. Fiskebåt er positiv til disse tiltakene, står det i brevet.

 

Flåtefornying

Fiskebåt vil i tillegg anmode regjering og Storting om å se på tiltak for å stimulere til økt fornying i fiskeflåten, og dette må gjerne ses i sammenheng med tiltak for å redusere utslippene av klimagasser og NOx. Det vises i denne sammenheng til at NOx-fondet innenfor dagens støtteregime vil ha problemer med å støtte nybygg av skip som blir kjølstrukket etter 1. januar 2021, fordi Tier III kravet da blir gjort gjeldende for nybygg. Det vil derfor være behov for andre støttetiltak dersom en ønsker å stimulere til økt fornying i fiskeflåten.

 

Enova

Fiskebåt foreslår konkret at bevilgningene til Enova økes betydelig, og at en del av midlene øremerkes til klimareduserende tiltak i fiskeflåten. 

- En slik ordning bør innrettes både overfor eksisterende og nye fiskefartøyer. I tillegg mener Fiskebåt at det bør utarbeides et finansieringsprogram for fornyelse av fiskeflåten, tilsvarende det som nå blir vurdert for nærskipsfarten, skriver Fiskebåt.

 

Her kan du lese hele brevet.