Denne reportasjen er hentet fra Fiskebåt sin årsrapport. Der kan du lese flere interessante saker. Du finner den digitale versjonenen her.

 

Les også; Politikarar om havbasert vindkraft

 

Vindkraft kan bli starten på et nytt teknologisk industrieventyr i Norge. Samtidig kan det være et viktig bidrag for å forsyne verden med grønn energi. Problemet er at vindkraft er i ferd med å bli miljøtiltaket som mange ikke vil ha. Flere steder rundt om i landet har det grodd fram en stor motstand mot utbygging av vindkraftverk. Folk frykter store naturinngrep som et resultat av utbygging av kraftverkene, samtidig som vindturbinene dominerer i landskapet og blir en visuell forstyrrelse. Derfor la regjeringen bort sine planer om en nasjonal ramme for vindkraft, der 13 områder ble vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

 

Ute av syne ute av sinn?

Men hva med å flytte de ut på havet? Ute av syne og ute av sinn? Så enkelt er det likevel ikke.

Per i dag finnes det ingen fullskala vindkraftverk som er satt i drift langs norskekysten, og det er heller ikke så mye erfaringer å hente fra andre steder i verden. Likevel er planene om utbygginger langs norskekysten mange. Men det er store mangler i kunnskapen om hvilken innvirkning vindturbinene vil ha for blant annet fiske og for sjøfugler. Erfaringen og grunnlag for kunnskap er mangelfullt.

Norge rår over nesten 2 000 000 kvadratkilometer med hav. Disse havområdene er blant de mest produktive og best forvaltede fiskeområdene i verden. FNs matvareorganisasjon, FAO, har pekt på at veksten i framtidig matproduksjon må komme fra havet. Vekst i sjømatnæringen er også et viktig klimatiltak, siden fisk er blant de proteinkildene som gir lavest CO2 utslipp per kilo vare.

 

Plass til både fiskeri og kraftproduksjon

De store havområdene åpner samtidig for et stort potensial med tanke på kraftproduksjon. I framtiden bør det nok derfor bli plass til både fiskeri og kraftproduksjon.

- Havvind vil være viktig for å nå verdens klimamål. Europas ambisjoner vil gjøre at vindkraft fra havet vil kunne dekke 30 prosent av elforbruket i Europa.

Det uttalte Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF i forkant av konferansen DeepWind Kick-off i januar 2020, og fikk støtte fra blant andre Johan Hustad, som er direktør på NTNU Energi, som viste til at flytende havvind kan bli et gigantisk marked globalt for norske leverandørindustri.

I dag er det kostbart å investere i vindkraftverk på havet, og estimert lønnsomhet er dårlig. Dette bildet vil endre seg etterhvert som det blir utviklet ny teknologi og mer erfaring blir tilgjengelig. I dag koster strøm produsert av flytende vindturbiner mellom fem og 6,5 ganger så mye som dagens strømpris i Norge. Til sammenligning er kostnaden med bunnfast havvind på rundt tre ganger så mye som dagens norske strømpris, ifølge Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør i enerWE. Det ligger også et potensiale i å forbedre dagens landbaserte vannkraftverk. Det er usikkert hvordan dette vil virke inn på energiprisene framover.

 

Økende etterspørsel

Etterspørselen etter grønn energi vil øke, og med store havareal og med vissheten om at vindkraftproduksjon i norske havområder kan bidra til å redusere klimagassutslippene, er det duket for interessekonflikter mellom forskjellige næringer.

Havforskningsinstituttet viser til at kunnskapen om konsekvensene av utbygging av vindkraft er mangelfull og at en derfor bør legge en føre-var tilnærming til grunn før en bygger ut i enkelte områder. Særlig i viktige gyte- og fiskeområder bør en vise ekstra varsomhet. Den samme tilnærmingen har Fiskebåt tatt.

- Vi er ikke mot utbygging av vindkraft på havet, men mener at det bør vike for fiskeriinteressene der det er interessekonflikter. Fisket har vært der fra tidenes morgen og skal forhåpentligvis også være der inn i evigheten. Vi må heller ikke glemme at fisk og annen matproduksjon i havet er blant den mest klimavennlige maten vi kan spise, og dermed også må sees på som et viktig klimatiltak, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

 

Havforskerne etterlyser mer kunnskap

De tre mest aktuelle områdene som nå vurderes å bli bygd ut er; Sandskallen-Sørøya Nord, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

I sitt råd til myndighetene om utbygging på disse stedene, skriver Havforskningsinstituttet;

«Basert på dagens kunnskap har Havforskningsinstituttet valgt å fraråde slik utbygging for Sandskallen-Sørøya Nord og for deler av Sørlige Nordsjø II, men ikke når det gjelder Utsira Nord. Havforskningsinstituttet mener også at det er viktig å sette i gang effektstudier, miljøovervåking og bunnkartlegging for å øke kunnskapsnivået og legge til rette for en videre utvikling av havvindanlegg.»

Havforskerne mener det også bør etableres et overvåkingsprogram med relevante før- og etterundersøkelser, slik at en kan få mer kunnskaper om hvordan vindkraftverkene virker inn på miljøet.

I sitt høringsnotat viser havforskerne til at det kan oppstå flere uheldige miljøpåvirkninger som fysiske forstyrrelser, støy og elektromagnetiske forstyrrelser, forurensing av kjemikalier som brukes under installasjon og drift. Disse miljøpåvirkningene kan trolig ha flere effekter på miljøet i havet.

- Det kan virke tiltrekkende på enkelte arter og frastøtende på andre. Det vil trolig også være forskjeller på bunnfaste- og flytende installasjoner, skriver Havforskningsinstituttet i notatet.

 

Støy kan føre til stress

Bunnorganismer er mest utsatt som følge av slike etableringer. Støy kan føre til økt fysiologisk stress, samt maskere dyrenes evne til orientering og kommunikasjon. Dette kan igjen påvirke fiskenes vandringsmønster og gyteatferd. Selv om det er utført en del forskning på støy og dyr, er det fortsatt store kunnskapshull. Det er også lite kunnskap om hvordan støy påvirker kommunikasjonen mellom dyr som lever i havet.

– Vi er positive til at en kan produsere fornybar energi fra havet, men det er viktig å vite hvordan slike anlegg påvirker det marine miljøet, slik at vi kan minimere eventuelle utilsiktede konsekvenser. Vi vet en del i dag, men trenger mer kunnskap for å sikre bærekraftig bruk av havet. 

Det sier Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør for akvakultur, miljø og teknologi ved Havforskningsinstituttet til egen nettside. 

Fiskebåt støtter seg til rådene fra havforskerne i spørsmålet om utbygging av vindkraft.

- Vi er positive til klimatiltak og har valg å være pragmatiske i forhold til ny næringsaktivitet i havrommet. Vi erkjenner at vi konkurrerer med andre næringer om arealene i havet. Samtidig ber vi om at det blir tatt hensyn til fiskeriinteressene, og vi etterlyser derfor en samlet arealplan for bruken av norske havområder, der hensynet til fiske og fangst blir prioritert, sier Audun Maråk i Fiskebåt.

 

Frykter ulykker

Det er ikke bare miljøpåvirkningene som kan få uheldige konsekvenser for fiskeaktiviteten.

I Fiskebåt sitt høringssvar vedrørende forslaget om å åpne områdene, Sandskallen-Sørøya Nord, Utsira Nord til havbasert vindkraftanlegg heter det følgende;

Fiskeflåten er avhengig av et stort areal når det utøves fiske, spesielt ved bruk av redskap som not eller trål. Ved etablering og planlegging av vindkraftanlegg til havs, er det derfor viktig at dette hensynet ivaretas når den endelige beslutningen om plassering av vindkraftanlegg besluttes. Det er også viktig å se hen til øvrig skipstrafikk og farleder. Det vil være svært uheldig hvis etablering av vindkraftanlegg medfører at øvrig skipstrafikk får endret sine farleder gjennom områder med stor fiskeriaktivitet. En slik økt skipstrafikk gjennom områder med stor fiskeriaktivitet vil medføre økt risiko for sammenstøt med fiskefartøy eller redskaper, noe som i ytterste konsekvens vil kunne føre til tap av verdier og menneskeliv. 

Fiskebåt reiser videre spørsmål om alle forhold knyttet til søk og redning er tilstrekkelig vurdert ved etablering av store vindkraftverk til havs. 

- Ved havari i form av motorstans eller brann vil det være stor risiko for at fiskefartøy eller annen skipstrafikk mister fremdrift og av denne grunn driver inn i kraftverket. Risiko for sammenstøt med kraftverkets installasjoner vil i et slikt tilfelle være svært påregnelig, og vil kunne føre til forlis og tap av verdier og menneskeliv, heter det i notatet fra Fiskebåt.

Utfordringene med å etablere nye næringer er mange. Det gjelder også utbygging av havbaserte vindkraftverk. Vind kan være et viktig bidrag i det grønne skiftet. Så er spørsmålet om kraftverkene etableres på steder der de ikke kommer i konflikt med fiskerinæringen.