Fiskebåt har mottatt en rekke henvendelser fra flåten som allerede har startet fisket etter makrell. Ifølge opplysningene er det de siste dagene observert forekomster av makrell i Nord-Norge.

- Erfaringsmessig vil makrellen etter hvert trekke innenfor fjordlinjene i løpet av juli måned, noe som vil vanskeliggjøre tilgangen til makrell for fartøy med faktisk lengde over 15 meter, skriver Fiskebåt.

 

Manglende tilgang til andre lands soner

Som følge av manglende avtale om soneadgang til å fiske makrell utenfor norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann, må all makrell fiskes i disse områdene.

- For at flåten skal kunne være i stand til å høste årets makrellkvote, vil det derfor være avgjørende at fisket kan gjennomføres i de områder hvor makrellen befinner seg, herunder også innenfor fjordlinjene, skriver Fiskebåt i brevet.

Fiskebåt mener derfor at det allerede nå må settes i verk tiltak som bidrar til at den norske fiskeflåten, og da særlig kystflåten, ikke kommer i samme situasjon som i fjor. Det vises i denne sammenheng til at de ulike gruppene, særlig SUK og kyst, har store kvantum makrell som ikke ble fisket i fjor og som kommer i tillegg til kvoten som blir fastsatt for 2022.

 

Ingen biologiske grunner

Fiskebåt anmoder derfor om at Fiskeridirektoratet følger fisket etter makrell nøye og umiddelbart vurderer og gir dispensasjon for at fartøy over 15 meter kan fiske innenfor fjordlinjene hvis dette skulle bli nødvendig.

Fiskebåt skriver i brevet at det ikke foreligger noen biologiske grunner av hensyn til kysttorskvernet å ikke tillate fartøy over 15 meter å fiske makrell innenfor fjordlinjene. Store konsentrasjoner av makrell vil trolig fortrenge både torsk, hyse og sei og faren for innblanding av disse artene vil derfor være liten. 

- I tillegg vil høsting av makrell innenfor fjordlinjene være positivt for oppbygging av lokale bestander, herunder kysttorsk, makrell innenfor fjordlinjene beiter på yngel av andre arter, herunder kysttorsk. Fiskebåt kan heller ikke se at dispensasjon fra fjordlinjebegrensningene vil medføre arealkonflikter, heter det i brevet.