Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har gjentatte ganger vært i kontakt med EU om det er mulig å få til en enighet om økt kvotefleks for nordsjøsild, der partene kan overføre inntil 25 prosent av årets kvote til 2019. 

Til nå har det dessverre ikke lyktes NFD å få en avklaring fra EU, og de purret opp saken nylig. Et byråkratisk EU tilsier dessverre at det vil ta enda lengre tid før vi får en avklaring på om EU er med på å øke kvotefleksen på nordsjøsild i år.   

- Næringen i EU har bedt om samme kvotefleks som det Norge har foreslått. Ut i fra et biologisk og verdiskapnings perspektiv hadde det vært positivt om partene hadde blitt enige om økt kvotefleks, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.