Parallelt vurderer regjeringen havenergiforskriften bør endres.

 

- Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Det er stor interesse for å utvikle denne nye næringen og vi har mottatt mange gode innspill. Vi vil derfor trenge noe mer tid for å utarbeide en veileder og sikre god behandling av enkeltsaker. Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen.

Departementet forventer at flere aktører forbereder forslag til konsekvensutredningsprogram.

I tillegg til veilederen om søknadsprosessen, vurderer departementet behovet for endringer i havenergilovforskriften. Eventuelle forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren.

Vindkraft til havs vil også være ett av flere tema som vil bli behandlet i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.