I høringssvaret blir det også vist til at på større fartøy der alle har tilgang til smarttelefoner og sosiale medier, vil en være svært eksponert om det begås overtredelser. Også det økende kravet om bærekraft fra sentrale markeder gjør at det å bli identifisert med fiskerikriminalitet i dag oppfattes som langt mer belastende enn tidligere. 

Fiskebåt peker også i sitt høringssvar på at ressurskontroll er en grunnpilar i fiskeriforvaltningen med stor betydning for å sikre et korrekt ressursuttak, like konkurransevilkår og sjømatnæringens omdømme. Fiskebåt er tilhenger av en aktiv ressurskontroll, og er positive til en kritisk evaluering av ressurskontrollen med sikte på å gjøre den bedre.

Fiskebåt mener at utvalget har foretatt en grundig og god gjennomgang av ressurskontrollinnsatsen, og påpekt en rekke svakheter og forbedringspotensial. Det er likevel påfallende å se forskjellen mellom det mulighetsrommet for å begå fiskerikriminalitet som utvalget trekker opp, og statistikken over antall sanksjoner og domfellelser. 

Utvalget synes langt på vei å forklare det lave antallet sanksjoner med svakheter i kontrollsystemet. Fiskebåt oppfatter ikke at det står så dårlig til med ressurskontrollen som det utvalget legger til grunn. De største fartøyene er i dag pålagt omfattende krav til rapportering av fangst- og aktivitetsdata, og høstingsaktiviteten er gjennomregulert.

 

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.

 

Les også; Kontrollutvalget har startet arbeidet