Totalkvota på 653 400 tonn blir difor ståande og fordelinga mellom landa ligg også fast. Det har frå Norge si side ikkje vore ønskeleg å endre på kvotene midt i eit kvoteår.

Partane er samde om det, og frå norsk side var det viktig at det var konsensus rundt dette.