Det var i Kvotemeldingen - Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring, at det ble foreslått å innføre en ny fiskeriavgift – «avgift på viltlevende marine ressurser». Dette var ment som en fiskal avgift, som ikke har annet formål enn å gi staten økte inntekter. Regjeringen la inn denne avgiften i statsbudsjettet for 2021, med virkning fra 1. juli.

 

Skulle erstatte kvotebeholdning

Fiskeriavgiften erstattet forslaget om å etablere en statlig kvotebeholdning, og var blant annet begrunnet med at næringen skulle få et mer forutsigbart og effektivt kvotesystem, som igjen gav grunnlag for en større ressursrente.

- I ettertid er det vanskelig å se at vedtakene i Stortinget i tilknytning til Kvotemeldingen vil bidra til økt ressursrente i fiskeriene. Samtidig er fortsatt mange av vedtakene til utredning og fortsatt ikke avklart. Dette taler for at regjeringen utsetter forslaget om å innføre en ny fiskeriavgift fra 1. juli i år, skriver Fiskebåt i et brev til Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Tar bort kompensasjonen

Fiskeriavgiften må også sees i sammenheng med regjeringens forslag om å ta bort kompensasjonsordningen som fiskeflåten har for CO2-avgift, i tillegg til å øke denne avgiften. Denne saken er til behandling i Stortinget. Samtidig har regjeringen varslet at det vil være nødvendig å redusere andre skatter og avgifter for å kompensere næringer som blir sterkt rammet av den foreslåtte avgiftsøkningen. 

- I lys av dette vil det være ulogisk og kontroversielt å innføre en ny fiskal avgift i fiskeriene. Fiskebåt vil derfor sterkt oppfordre regjeringen til å foreslå i revidert nasjonalbudsjett at Stortingets anmodningsvedtak om en ny avgift på viltlevende marine ressurser ikke iverksettes, skriver Fiskebåt i brevet.

 

Les også Fiskebåt sitt høringssvar til Skattedirekoratet om denne avgiften