Forskerne har nå oppsummert funnene fra sommerens makrelltokt.

Dette skriver HI. Det internasjonale makrell-økosystemtoktet sommeren 2021 i Nordøst-Atlanteren ble gjennomført med fem fartøyer fra fire land på under fem uker fra 30. juni til 3. august 2021.

Hovedformålet med toktet er å skaffe en årlig aldersbasert mengdeindeks med usikkerhetsestimater for nordøstatlantisk makrell. Et annet viktig formål med toktet har vært å etablere ny tidsserie av mengdeindeks for både kolmule og norsk vårgytende sild.
 
Toktkartleggingen som ble inkludert i utregningene for makrell mengdemålingsindeksen var på 2.2 millioner km2 i 2021, som er 24 prosent mindre enn kartleggingen de siste årene fra 2018 til 2020. Dette skyldes mindre geografisk utbredelse av makrell i de vestlige områdene. Toktkartleggingen var redusert i vestlige områder som Grønlandske farvann, Islandsbassenget sør for 62°45’N og Reykjanesryggen sør for 62°45’N ble ikke kartlagt i 2021.

Videre ble 0.29 millioner kvadratkilometer kartlagt i Nordsjøen i juli 2021, men disse stasjonene er foreløpig ikke brukt i utregningen av makrellindeksen, blant annet på grunn av for kort tidsserie (2018-2021).


Makrell

Mengdeindeksen ble betydelig redusert i 2021 med 58.5 prosent i biomasse (tonn) og 53.4 prosent i antall individer sammenlignet med 2020. Redusert toktdekning i de vestlige områdene bidro ikke til nedgangen siden null-linjen for makrellen ble etablert i nord, vest og sør av Island.

De mest tallrike årsklassene ut fra toktet var 2019, 2016, 2017 og 2012-årsklassene, respektivt. Intern konsistens mellom de ulke årsklassene ble noe redusert sammenlignet med i fjor, spesielt for 5-8 år gammel makrell, når 2021-indeksen ble inkludert i tidsserien (2010, 2012-2021).

Makrellen var mest utbredt i det sentrale og nordlige Norskehavet og i Nordsjøen i 2021, som er tilsvarende som i 2020, med lave tettheter og begrenset utbredelse i islandske farvann. Makrellbiomassen i Nordsjøen ble bortimot doblet i 2021 sammenlignet med 2020.

Null-grensene for makrellutbredelse (der det slutter å være makrell) ble funnet i de fleste deler av toktområdet, med unntak i de nordvestlige områdene i Norskehavet, sørlige grensene i Nordsjøen og vest av De britiske øyer. Makrellen opptrådde mindre klumpvis fordelt innenfor toktområdet i 2021 sammenlignet med perioden 2012-2017 og 2019-2020.


Sild

Det totale antall registrert av norsk vårgytende sild under årets tokt var 19.6 milliarder individer og den totale biomasseindeksen var 5.91 millioner tonn, som er på samme nivå som i 2020 (20.3 og 5.93, respektivt).

2016-årsklassen (5 år gammel) dominerte i bestanden og bidro med 54 prosent og 59 prosent av den totale biomassen og total mengde, respektivt, mens 2013-årsklassen (8 år gamle) bidro med 13 prosent og 11 prosent av den totale biomassen og total mengde, respektivt.

2016-årsklassen er antatt å være fullt rekruttert til den voksne bestanden i 2021, og i tillegg fullt rekruttert til toktområdet. Toktet antas å inneholde hele den voksne delen av norsk vårgytende sild under makrell-økosystemtoktet i 2021. 


Kolmule

Den totale biomassen av kolmule registrert under toktet i 2021 var 2.2 millioner tonn, som er en økning sammenlignet med 2020 (1.8 millioner tonn).

Bestandsestimatet i antall for 2021 er 26.2 milliarder individer sammenlignet med 16.5 milliarder av aldersgruppene 1+ i 2020.

Aldersgruppen 1 år dominerte estimatet i 2021 (59% og 69% i biomasse og i antall, respektivt, for aldersgrupper 1+). Et godt signal av rekrutterende 0-gruppe ble også observert under toktet i år.


Overlapp mellom sild og makrell

Som tidligere år var overlappet i den romlige og temporære utbredelsen av makrell og sild. Overlappet fant sted mellom makrell og nordsjøsild i store deler av Nordsjøen og i den sørvestligste delen av Norskehavet.

Det var også noe overlappende utbredelse av makrell og norsk vårgytende sild i vestlige, nordvestlig og nordøstlige deler av Norskehavet.