Det går fram av rapporten fra Havforskningsinstituttet

For de eldre individene er vekten omtrent gjennomsnittlig, og en del høyere enn i fjor. Bestanden har en god geografisk spredning sør for 57°30’, mens nord for dette er bestanden kritisk lav. Under toktet har mattilgangen for tobis vært relativt god i de sørlige områdene der tobismagene inneholdt mye hoppekreps og andre dyreplankton. I de mer nordlige områdene var det vesentlig mindre mat i magene.

Bestanden består av mange årsklasser med gode forekomster av eldre individer. Omtrent 43 prosent av biomassen er treåringer, og det er også mye seks år gammel fisk. Biomassen av tobis i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er beregnet til å være 256 000 tonn (5%-95% konfidensintervallet er 162 000 - 364 000 tonn).

Mengden tobis på Vikingbanken er meget liten og på nivå med fjoråret. Biomassen ble estimert til kun omtrent 70 tonn, og dette er det laveste estimatet i tidsserien.

De store tobisforekomstene trekker til seg fugl, sjøpattedyr og fisk, og ved godt vær med stille sjø ble det observert vågehval og mange springere på flere tobisbanker. Også i år ble det observert store mengder hyse og hvitting på tobisfeltene.