høringssvaret viser Fiskebåt havet allerede er tatt i bruk av flere store næringer, blant annet olje- og gassnæringen, vindkraftnæringen, skipsfarten og forsvaret, i tillegg til fiskerinæringen. All denne aktiviteten setter sine spor. 

 

- I tillegg er det flere næringer på veg, og en kan ikke lenger bare se på en næring isolert, når en skal utarbeide framtidens regelverk på området, skriver Fiskebåt.

 

Mangler kunnskaper

Kunnskapsgrunnlaget for hvordan opprett av fisk virker inn på økosystemene er mangelfullt. Det er lus og oppdrettsnæringens påvirkning på villaksen som får størst oppmerksomhet og dermed blir prioritert i forskningen.

- Dette er naturlig, men samtidig ikke tilstrekkelig. I tillegg til luseproblematikken, bør det også gjennomføres undersøkelser som ser på potensielle konsekvenser for ville fiskebestander, og da særlig med tanke på gyteatferd og reproduksjon. Det bør også undersøkes hvordan utslipp av organiske partikler, næringssalter, medisinrester, kobber og andre typer antibegroingsmidler påvirker miljøet og bestandene rundt, skriver Fiskebåt.

 

Anbefaling fra forskere

Havforskningsinstituttet har i rapport «Havbruk til havs – fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning» anbefalt at det ikke legges havbruksinstallasjoner på eller umiddelbart nedstrøms av viktige gytefelt.

 

Her kan du lese hele høringssvaret til Fiskebåt.