Salgslagene ønsker å endre på dette og har foreslått endringer som skal bidra til å øke andelen råstoff som selges på auksjon. Forslagene til endringer ble presentert på et medlemsmøte i Fiskebåt i Ålesund, der det kom fram flere synspunkt og innspill på hvordan dette bør gjøres. 
 
Forslaget til endringer består av tre hovedpunkter som kort kan oppsummeres slik: 

1. Adgangen til bruk av egenovertakelse begrenses til å omfatte bare ombordproduserte, foredlede produkter av fisk og skalldyr. Endringen gjelder alle arter. 

2. Det innføres krav om at minimum 50 prosent av levert HG-kvantum av torsk, hyse og sei på hver lossing, skal på auksjon. Fangst under 20 tonn pr fiskeart fritas fra kravet. Ordningen innføres i første omgang som en prøveordning på ett år fra ikrafttredelsen. Fisk som omfattes av tilbudsplikten for torsketrålere omfattes også av ordningen dersom den ikke er solgt under tilbudsplikten. 
 
3. For å sikre at auksjonsplikten blir reell må regelverket for fastsettelse av start- og akseptpris endres. Salgslagene har lansert to alternative modeller for dette: 

  1. Det beregnes en «dynamisk markedspris» basert på snittpriser fra auksjon og kontrakter over en tidsperiode på inntil to uker. Start- og akseptpris kan ikke settes høyere enn den dynamiske markedsprisen. Hvis auksjonen ikke fører til salg, tilbakeføres partiet til fri disposisjon for rederiet. 
  2. Reder setter start- og akseptpris etter råd fra salgslaget. Hvis auksjonen ikke fører til salg, tilbakeføres partiet til rederiet, men med heftelser. Hvis det ikke har kommet bud på auksjonen står rederiet fritt til å inngå kontrakt på eller over startpris. Har det kommet bud under akseptpris, kan rederiet ta fisken ut på ny auksjon eller skrive kontrakt. Dersom det er aktuelt å skrive kontrakt, har budgiver med høyeste bud i auksjonen forkjøpsrett til partiet. Forkjøpsretten er gjeldende i tre uker fra auksjonsdato. Dersom det kommer et konkurrerende bud i løpet av denne treukers perioden, må budgiver med forkjøpsrett gi svar i løpet av seks arbeidstimer. 

For nærmere detaljer om forslagene og deres begrunnelse vises det til høringsnotatet som er tilgjengelig her.
 
Om forslagene gjennomføres vil de medføre en betydelig omlegging av markedsplassen for fryst hvitfisk, og til en viss grad begrense rederienes handlingsrom. En slik omlegging kan samtidig være viktig for å skape ro rundt omsetningen av fryst hvitfisk, og sikre fiskeflåtens langsiktige interesser. 
 
Høringsfristen er satt til 31. januar 2020. Fiskebåt skal nå behandle saken først i styrene til regionforeningene før saken tas til behandling av hovedstyret i Fiskebåt.