I forslaget til neste års statsbudsjett varsler regjeringen at avgiftsfritaket vil opphøre i 2020, viss ikke det partssammensatte utvalget i løpet av våren kommer med løsninger som innebærer reduksjoner i CO2-utslippene.

Under følger en oversikt over noen av de andre viktigste avgiftssatsene som berører fiskeflåten, og som regjeringen har med i sitt forslag til Stortinget.

 

Produktavgift

Regjeringen foreslår å øke produktavgiften fra 2,3 prosent til 2,4 prosent i 2019. Bakgrunnen for økningen er forventet redusert førstehåndsverdi. Mens regjeringen antar at årets førstehåndsverdi blir 18,277 milliarder kroner, forventes denne redusert til 17,516 milliarder i 2019.

 

Fiskeriforskningsavgiften

Etter det vi kan lese ut av budsjettproposisjonen holdes fiskeriforskningsavgiften uendret på 1,35 prosent av førstehåndsverdien. Det kan ellers nevnes at regjeringen bevilger 37,5 millioner kroner til et ekstraordinært Antarktistokt i 2019.

 

NOx-avgiften

Den offisielle NOx-avgiften foreslås prisjustert til 22,27 kroner i 2019. Denne avgiften er ikke relevant for fiskeflåten, siden alle fiskefartøyer i stedet betaler til NOx-fondet. Som vi tidligere har orientert om øker avgiften til NOx-fondet fra seks kroner i år til kr 8,50 i 2019.

 

Noen andre saker fra budsjettforslaget

- Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til kartlegging av havbunnen som går over delelinjen mot Russland.

- I forslaget er det satt av 30 millioner kroner til forskning på samspill i økosystemet og havets helse.

- Det er foreslått en forsterket satsing på havteknologi og maritim innovasjon, med 17 millioner kroner i Norges forskningsråd.

- Det er satt av 37,5 millioner kroner til et forskingstokt til Antarktis vinteren 2018-2019, der målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av krill, og krillen sin betyding for økosystemene i Antarktis.