Motvind Nordvest har fått utarbeidet en juridisk gjennomgang som de har sendt til Olje- og energidepartementet i forbindelse med at NVE har gitt utbygger utsatt frist med å starte anleggsarbeidet.

Konsesjon for Havsul I er gitt i 2008 etter energiloven og skal dermed behandles som vindkraft på land. Havenergiloven trådte først i kraft 1.juli 2010. 

- Utbygger later som Havsul I er «offshore» eller «havvind», noe det ikke er. Mye tyder på at de har fått NVE og øvrig forvaltning til å akseptere dette. Havsul I er ikke «offshore» og ikke «havvind», sier John I. Myklebust, leder av Motvind Nordvest.

 

John I. Myklebust, leder av Motvind Nordvest

Fellesskapet betaler

Havsul I AS har opplyst at Havsul I-prosjektet får utnytte oljeskatteregimet. Det vil si at om Havsul I AS ikke kommer i skatteposisjon, så vil 78 prosent av investeringene bli betalt av staten, med andre ord deg og meg, til utbygger (Havsul I AS), som skal eies 100 prosent av kanadiske Enbridge. 

- Med en kostnad på rundt 10 milliarder kroner vil det bety rundt åtte milliarder som skal betales av fellesskapet, med andre ord det norske folk. Eller, 8 000 millioner kroner i subsidier for å spille hazard med en fiskebestand av global betydning, sier tidligere fiskeskipper Knut Arne Høyvik, nå fiskerirådgiver i Motvind Nordvest.

 

Knut Arne Høyvik, fiskerirådgiver i Motvind Nordvest

Føre-var-prinsippet

Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse - og Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Konsekvensutredninger på fisk og gyteområder er i svært liten grad gjennomført. Det foreligger ingen konsekvensutredning i det hele tatt, knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter. Kunnskapen om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull, noe Fiskebåt også har uttalt seg om i tidligere høringsrunder.

- Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må veie tyngre enn hensynet til svært kostbar, og sekundær vindkraft, sier Audun Maråk, adm. dir. i havfiskeflåtens interesseorgansisasjon Fiskebåt.

 

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

 

Sist uke deltok Fiskebåt på et møte med stortingspolitikerene Arne Nevra og Ingrid Fiskaa (begge SV), der nettopp fiskeriinteressene rundt Havsul I ble diskutert.

 

Advokat Anders Svinø hos Judicia har på vegne av Motvind Nordvest oversendt brev til regjeringen ved Olje- og energidepartementet og Stortinget.

Havsul I er bunnfaste vindturbiner i skjærgården utenfor Mørekysten. Vindkraftverket er planlagt i gyteområdet for flere fiskebestander, av disse, er en av verdens største fiskebestander Norsk Vårgytende (NVG) sild.

 

Her kan du lese brevet fra Motvind Nordvest til Olje- og energidepartementet

 

Les også;

NVE avviser vindkraftklager

Ålesund kommune overså fiskeri-interessene

Fiskebåt klager på utvidet frist for vindkraftanlegg

Går rettens veg mot vindkraftprosjekt

Havvind kan gi motvind for fiskeria