For NVG-sild går det mot slutten med bare totalt 2730 tonn i journalen. Alle fangster unntatt en, er gjort av kystflåten, fordelt med 1391 tonn direktehåvet til konsum, og 700 tonn låssatt. I tillegg er det en trålfangst fra norskehavet levert til olje/mel. 

For Nordsjøsilda avgrenser det seg til fire trålfangster fra området sør for Shetland på til sammen 350 tonn. Fisket har i dette området vært til dels hindret av dårlig vær. 

 

Hestmakrell

Fire direktehåvete fangster av kystbåter på til sammen 41 tonn, og sju låsfangster på totalt 102 tonn er ukas fasit. Snittvekt oppgitt til mellom 450 og 500 gram. Fangstene er tatt i et område fra Rogaland til Nordmøre.

Havbrisling 

To fangster (av tre utseilte båter) innmeldt. En fangst på 160 tonn ble levert til King Oscar, mens den andre (110 tonn) ble levert til indirekte konsum. Også på dette feltet meldes det om værhindringer. 

 

Kystbrisling 

To låsfangster fra Sognefjorden på til sammen 30 tonn levert til hermetikk, mens en direktehåvet fangst fra Oslofjorden på 20 tonn ble levert til kjøper i Sverige. 

I tillegg til ovenfor nevnte fangster, ble en fangst på 180 tonn øyepål og 50 tonn kolmule levert til indirekte konsum.