Det er selskapet Salmar Ocean AS som har søkt Fiskeridirektoratet om konsesjon for anlegget. I høringssvaret fra Fiskebåt blir det pekt på at anlegget med dagens plassering, ligger tett opp mot viktige yngelområder for uer. Området grenser også mot viktige gytefelt for blant annet torsk, lysing, sei og øyepål.

I høringssvaret foreslår Fiskebåt at anlegget flyttes mot midten av utredningsområdet , da en slik plassering i mindre grad vil komme i konflikt med gyte- og oppvekstområder for fisk. Sporingsdata fra fiskeflåten viser også at fiskeaktiviteten i dette området er betydelig mindre enn i det omsøkte området.

 

Her kan du lese hele høringsnotatet fra Fiskebåt.