rapporten fra utvalget blir det blant annet vist til at utviklingen i fiskerinæringen de siste årene
har gått i retning av færre fiskere og færre fartøy. Dette har igjen ført til økt lønnsomhet, som legger et grunnlag for å innføre ressursrente, ifølge utvalget.

Utvalget viser at fisk er en ressurs om høstes på fellesskapets ressurser og at den derfor bør underlegges skatt. Utvalget viser ellers til at fiskerinæringen allerede er svært regulert, og at en eventuell ressursrenteskatt må sees i sammenheng med øvrige reguleringer.