Bløtkoraller, svamp og andre sårbare arter på havbunnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan de skades av fiskeriaktivitet. Nå får vi på plass nye regler som skal sørge for bedre beskyttelse av disse artene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

Stenger for bunnfiske

Fiske med redskap som kan komme i kontakt med havbunnen, for eksempel bunntrål, kan skade de artene som lever der. Derfor ble det i 2011 innført begrensninger i bruk av slike redskap i sårbare områder. Reglene har i senere tid vist seg ikke å være tilfredsstillende i deler av Barentshavet, blant annet fordi det er andre arter her enn lengre sør.

De nye reglene innebærer blant annet at ti områder i Barentshavet stenges for alt bunnfiske.

Dialog med næringen

Reglene er basert på en grundig gjennomgang av bunnforhold, fiskeriaktivitet og fangst- og forskningsdata. Myndighetene har også hatt møter med næringen for å få frem mest mulig informasjon.

- Jeg vil særlig fremheve den gode dialogen med næringen i dette arbeidet. Dette har vært avgjørende for å få på plass et balansert regelverk, som ivaretar hensynet til vern og til næringens økonomiske interesser, sier fiskeriministeren.

Kartløsning for den nye inndelingen av områder ligger på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

De viktigste endringene:

  • Ti avgrensede områder stenges for alt bunnfiske.
  • En ny inndeling av områder hvor fiske med bunnredskap kan foregå, og områder hvor slikt fiske forutsetter spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet.
  • Regler som skal sikre at det blir vurdert hvordan nye redskaper og endret bruk av eksisterende redskaper påvirker havbunnen.