Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om kvotesystemet basert på Kvoteutvalgets innstilling. Fiskebåt mener det er rom for forbedringer og forenklinger av dagens kvotesystem. 

Det er også behov for å skape ro og stabilitet rundt strukturordningene for fiskeflåten. Utvalgets forslag om et nytt kvotesystem bygger på noen svært sentrale forutsetninger, herunder: 


 • at det må etableres faste kvotefordelingsnøkler for alle regulerte bestander
 • at det må etableres tidsubegrensede strukturkvoter
 • at det må gjennomføres en konvertering av eksisterende tidsbegrensede strukturkvoter til tidsubegrensede kvoter
 • at avkortning ved bruk av strukturkvoteordningen må opphøre
 • at et forenklet og mer fleksibelt kvotesystem gir grunnlag for å evaluere ressursrentebeskatning 


Fiskebåt har vært positiv til å diskutere et nytt kvotesystem basert på disse forutsetningene. Det har samtidig vært avgjørende for Fiskebåt at behandlingen av denne saken skjer med utgangspunkt i de fiskeripolitiske premissene som er nedfelt i dagens kvotesystem, og som alle næringsutøverne har innrettet seg i tillit til. Dette gjelder ikke minst stabilitet i kvotefordelingen, og tilbakefall av strukturkvoter til fartøygruppene. Det har også vært viktig at det oppnås bred politisk enighet om de viktigste elementene i et nytt kvotesystem, og herunder varigheten på strukturkvotene. 

Fiskebåt konstaterer at det ikke er bred politisk enighet om de grunnleggende premissene i Kvoteutvalgets innstilling, og spesielt gjelder dette varigheten på strukturkvotene. Fiskebåt mener det er viktig å oppnå bred politisk enighet om rammebetingelsene i fiskeflåten, og mener den videre behandlingen av denne saken må legge dette til grunn.

 

Fiskebåt vil understreke at dagens uavklarte situasjon skader fiskerinæringen, og bidrar til at investeringer og omstilling i fiskeflåten utsettes. Den svekker også lønnsomheten, og reduserer muligheten til å nå ambisiøse miljømål i fiskeflåten.

 

Fiskebåt vil også understreke at dagens kvotesystem har bidratt til en moderne og lønnsom fiskeflåte. Det er mulig å forenkle dagens kvotesystem og oppnå mange av de samme fordelene som Kvoteutvalget ønsker å oppnå ved et nytt kvotesystem med hensyn til effektivitet, fleksibilitet og legitimitet, uten grunnleggende endringer. 


Fiskebåt mener på denne bakgrunn at behandlingen av et fremtidig kvotesystem og strukturordning for fiskeflåten bør bygge på følgende elementer:

 • at tilbakefall av strukturkvoter skjer til de respektive fartøygruppene
 • at dagens tidsbegrensete strukturkvoteordninger evalueres og forbedres
 • at dagens avkortninger og geografiske begrensninger i strukturkvoteordningene fjernes
 • at kondemneringskravet ved bruk av strukturkvoteordningen opphører
 • at det etableres en fleksibel kvoteleieordning
 • at det settes et maksimalt tak på kvoteavsetninger som trekkes fra totalkvoten
 • at dagens kvotesystem forenkles 

Fiskebåt mener at et tilfredsstillende resultat på disse punktene gir grunnlag for å evaluere en økt ressursrentebeskatning av fiskeflåten, men forutsetter at denne innrettes slik at verdiskapingen i fiskerinæringen ikke reduseres.