Riksrevisjonen har i sin rapport sett på hvordan kvotesystemet har blitt forvaltet i perioden 2004 til 2018. Rapporten ble forelagt Nærings- og fiskeridepartementet den 31. januar 2020, og departementet ga deretter sine kommentarer til rapporten.

 

Riksrevisjonen peker på følgende i sin rapport;

- Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.

- Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.

- Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.

- Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt. 

- Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.

- Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere.

- Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn.

- Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet.

- Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet.

 

Fiskebåt har pekt på at funnene i rapporten står i forhold til det som har vært en ønsket politikk fra Stortinget. I tillegg har øvrige strømninger i samfunnet også virket inn på utviklingen i fiskeripolitikken.

 

Her kan du lese innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen