Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i sommer etter innspill fra blant annet Fiskebåt, å innføre en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021, for å bidra til å redusere problemer i markedene etter koronautbruddet. 

Ordningen er ment å gi større fleksibilitet til den enkelte fisker. Fartøy som omfattes av ordningen får overført inntil 10 prosent av gjenstående torskekvote fra utgangen av 2020 til 2021. Det er ikke nødvendig å sende inn søknad eller melde fra for å få overført gjenstående kvote, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside. For de som faller inn under ordningen vil salgslagene automatisk overføre gjenstående kvote av torsk til 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at adgangen til å overføre torskekvote gjelder for fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe uten overregulering. 

 

Les mer på Fiskeridirektoratet sin nettside

Overføring av torskekvote til neste år (pressemelding fra NFD)

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020 (Lovdata)