Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N i 2019. Du kan lese reguleringene her. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019


Strammer inn

Fiskeridepartementet viser i en pressemelding til at det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe i kystflåten. Per i dag er det fisket 10 500  tonn mer enn kvoten som er tildelt, skriver departementet. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar i fisket.

Som følge av overfisket kommer det nå flere innstramminger, varsler fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

- Jeg har stor forståelse for at dette kan sette mange i en vanskelig situasjon, men vi er nødt til å ta grep for å sikre at også denne gruppen tilpasser seg sine andeler av totalkvoten. Samtidig legger vi oss på en mykere linje enn det som ble hørt på Reguleringsmøtet, som innebar nesten en halvering av kvotene. Dette gjør vi nettopp av hensyn til fiskerne som nå rammes, sier Nesvik.

 

Kvotebytte

Det er gjennomført et kvotebytte av torsk, hyse og sei mellom åpen gruppe i kystflåten og havfiskeflåten, samt brukt avsatt kvantum på ordninger som ikke videreføres neste år eller som ikke ble fullt brukt, for å dekke overfisket. For å skape stabilitet i fisket etter torsk, videreføres reguleringen som gir kystflåten garanterte fartøykvoter fra årets start. Reguleringstiltakene må også sees i sammenheng med innstrammingen i reglene for å delta i åpen gruppe.

 

Avvikler distriktskvoten

Distriktskvoteordningen ble innført for å sikre at foredlingsindustrien i Gamvik og Lebesby kommune skulle få tilgang til fisk utenom sesongen.

Ordningen skulle gjelde fra 2018, og ha en varighet på to år. Det ble satt av 3000 tonn torsk per år. Det er 250 båter som har fisket på denne ordningen, men kvantumet har likevel ikke blitt utnyttet.

- Når vi ser hvor lav utnyttelsen har vært, har jeg vanskelig for å se at det er gode argumenter for å opprettholde ordningen. Jeg vil derfor oppheve distriktskvoteordningen fra og med 1. januar, sier Nesvik.

 

Endelige kvoter

Endelige kvoter for 2019 kan ikke fastsettes før fangststatistikken for 2018 er komplett. Kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige. Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 prosent av kvotene med virkning fra 1. januar. Fartøyene i åpen gruppe får likevel 100 prosent av sine kvoter fra 1. januar, slik det har vært vanlig.