- Det var så god fangst av snøkrabbe i 2021 at totalkvoten ble tatt før stopp-perioden 1. juli. Nå har vi også så god kunnskap om bestanden at vi kan øke kvoten for neste år, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, i en pressemelding.

Det er avsatt 21 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2022.

- Havforskningsinstituttet har de fire siste årene gjennomført forskningstokt på snøkrabbe. Dette har styrket kunnskapen vår om snøkrabben og kan gi grunnlag for sikrere råd og stabile kvoter fremover, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

 

Les også;

Anbefaler et fiske på opptil 6725 tonn

 

Innfører kvotefleksibilitet fra 2022

Fangst av snøkrabbe er ikke regulert med gruppe- eller fartøykvoter, og det skiller dette fisket fra andre fiskerier hvor det er innført kvotefleksibilitet. Det har blitt mer aktuelt de siste årene å innføre kvotefleksibilitet i fangst av snøkrabbe når fartøyene som deltar har klart å fiske opp totalkvoten. Derfor gjennomførte Fiskeridirektoratet en høring våren 2021, der de foreslo endringer i snøkrabbeforskriften. I høringen ble det blant annet ble foreslått å innføre kvotefleksibilitet for fangst av snøkrabbe. Det innebærer en mulighet til å overføre inntil 10 prosent av kvoten til neste år dersom ikke hele kvoten fiskes opp, og en mulighet for at kvoten det ene året overfiskes med inntil 10 prosent hvor overfisket blir fratrukket totalkvoten påfølgende år.

- Næringsaktørene ønsker at vi innfører kvotefleksibilitet. Havforskningsinstituttet har vurdert dette, og kommet til at en fleksibilitet på 10 prosent av totalkvoten ikke utgjør en vesentlig risiko for bestanden. Nå lytter vi til næringen og innfører kvotefleksibilitet fra neste år, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

 

Utvider stopp-perioden

Nærings- og fiskeridepartementet utvider stopp-perioden med én måned i 2022. Av hensyn til snøkrabbens skallskifte blir fangst av snøkrabbe nå forbudt i perioden 1. juli – 31. oktober. Dette er også i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet og i dialog med næringen.

Departementet viser også til at det blir en presisering  av ordlyen i § 4 første ledd i forskriften som endres til : "Det er forbudt å drive fangst av snøkrabbe og å lagre snøkrabbeteiner i sjøen i perioden fra og med 1. juli til og med 31. oktober",  i tillegg opphører § 5 i snøkrabbeforskriften om at fartøy skal melde oppstart av fangst. Dette går ut da Sjøtjenesten har god oversikt over deltakelsen.