Totalkvoten for silda neste år blir på 525 594 tonn. Det er en nedgang fra fjorårets kvote på 588 562 tonn og er i tråd med forvaltningsplanen.

– Jeg er fornøyd med at vi denne gangen ble enige om å fastsette totalkvoten i tråd med forvaltningsplanen for vårgytende sild. Totalkvoten er også i tråd med rådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik. 

Også administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk er fornøyd med at partene har blitt enige.

- Avtalen er veldig lik den som gjelder for i år, og den følger rådene fra ICES både når det gjelder kolmule og norsk vårgytende sild, sier Maråk.

Landene er fortsatt uenige om hvor stor del av totalkvoten hvert land skal ha.

- Jeg er skuffet over at partene ikke har klart å bli enige om hvordan vi skal fordele silda. Dette gjelder også for makrell og kolmule, og det er sterkt beklagelig, sier Nesvik.

Endelig kvote i 2020 for norske fiskebåter blir fastsatt senere.

 

Norge ønsker kartlegging

Norge foreslo et vitenskapelig arbeid for å kartlegge sildebestandens utbredelse i nasjonale soner og i internasjonalt farvann. Arbeidet starter nå, og forskere fra alle involverte parter blir invitert til å delta.

 

Avtale om kolmule

Det er også inngått avtale om forvaltningen av kolmule for 2020 mellom kyststatene Norge, EU, Island og Færøyene. Avtalen innebærer en totalkvote for neste år på 1 161 615 tonn. Det er en liten oppgang fra i år. Heller ikke for kolmule har landene blitt enige om hvor mye av kvoten hvert enkelt land skal få.

Endelig kvote for norske fartøy i 2020 vil også for kolmule blir fastsatt senere.

Norge og EU vil møtes senere i år for å avtale gjensidig adgang til å fiske sild og kolmule i hverandres soner.

 

Brexit

Det er ennå knyttet en del usikkerhet til om Storbritannia går ut av EU og eventuelt når det skjer. I utgangspunktet vil ikke dette få noen direkte konsekvenser for avtalen.

- Det vil uansett bli bilaterale forhandlinger om adgang til hverandres soner senere i høst, så denne avtalen står således uavhengig av en eventuel brexit, sier Maråk.

 

Norges Fiskarlag var i forhandlingene representert ved Kåre Heggebø, Henning Veibust, Audun Maråk og Jan Birger Jørgensen.