På styremøtet 26. april ble 12 søknader behandlet, og alle prosjektene fikk tilsagn om støtte, skriver NOx-fondet på sin nettside. Flere av prosjektene er inntil videre konfidensielle. Det gis derfor begrenset med detaljerte opplysninger om hver enkelt tildeling i denne omgang.

Type prosjekter som har fått tilsagn er som følger:

  • Olje og gass: Ett prosjekt med delelektrifisering av plattform og to prosjekter med energieffektivisering og NOx-rensing på borerigg.
  • Landbasert industri: Ett prosjekt med NOx-rensing (SNCR) på ny energisentral på Tine Jæren.
  • Skipsfart: Fire prosjekter med NOx-rensing (SCR), flere prosjekter i kombinasjon med nye motorer og/eller energieffektivisering.
  • Fiske: Fire prosjekter der gamle motorer byttes ut med nye motorer med NOx-rensing (SCR).

NOx-fondet har hittil i NOx-avtalen 2018-2025 fått inn 500 søknader. Tabellen under viser status for disse søknadene.

 

Totalt innkomne søknader

500

 

Tilsagn

381

 

Ferdig verifiserte

126

Midlertidig verifisert

52

 

Gjenstående verifikasjon

163

Trukket

104

 

Avslag

55

 

Styret i NOx-fondet har også besluttet å øke støttesatsen fra kr 2,50 til kr 7,50 per kilo urea. Endringen trer i kraft for innkjøp av urea med leveringsdato fra og med 1. april 2022.

På grunn av høye energipriser, særlig for gass, har også prisen på urea økt betraktelig (gass er en viktig innsatsfaktor i produksjonen av ammoniakk og urea). Dette skaper økonomiske utfordringer for virksomhetene som har SCR-anlegg, som i sin tur vil kunne redusere bruken av SCR-anlegg og øke NOx-utslippene. NOx-fondets insentiver for bruk av anleggene forsterkes derfor for å unngå overskridelse av utslippstak og mulig påfølgende sanksjoner. Bruk av urea i SCR-anlegg i NOx-avgiftspliktig skipsfart reduserer NOx-utslippene med inntil 10 000 tonn per år. Det er da åpenbart at næringslivet ikke vil nå målene i NOx-avtalen hvis utslippsenheter med SCR-anlegg slutter å rense NOx på grunn av prisøkning på urea, skriver NOx-fondet.