Marin forsøpling er blant de raskest voksende miljøproblemene verden står overfor. Hvert minutt havner 15 tonn avfall i havene. Dette må det settes en stopper for, sier utviklingsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

- Norge har derfor tatt initiativ til å inkludere forebygging av marin forsøpling og mikroplast som en del av Verdensbankens nye havfond. Dette vil være viktig for å nå bærekraftsmålene og FNs mål om en nullvisjon for utslipp av avfall og mikroplast i havet, sier Astrup.

Giverfond

Flergiverfondet Problue har i løpet av sju måneder engasjert åtte giverland (Canada, Sverige, Danmark, Island, Frankrike, Tyskland, Europakommisjonen og Norge). Så langt har landene forpliktet seg til å støtte fondet med over 900 millioner kroner.

Globalt kommer så mye som 80 prosent av søppelet som havner i havet fra kilder på land. Å bidra til å forbedre avfallshåndteringssystemer vil derfor være en helt sentral oppgave for fondet.

Her kan du lese mer om fondet.