- Vi har hatt et behov for å få avklart fiskerirelasjonen til vår viktigste avtalepart i våre sydlige havområder. Fiskebåt er ikke tilfreds med løsningen, når det gjaldt gjensidig soneadgang i pelagisk sektor. Norge tok flere ekstra forhandingsrunder for å bedre soneadgangen for nordsjøsild, samt forsøke å få på plass et kvotebytte på øyepål. Vi kom ikke helt i mål, men har oppnådd formuleringer i avtaleteksten som viser at siste ord er ikke sagt i disse sakene. Totaliteten tatt i betraktning, EU-avtalen og den uløste situasjonen med hensyn til forvaltning og fordeling av makrell, medførte at vi stilte oss bak forhandlingsresultatet, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Også leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, mener det må jobbes med forbedringer.

-Det er viktig å jobbe med å få til forbedringer i fiskemulighetene for den pelagiske flåten, sier Heggebø, og viser til at det også er nedfelt en formulering i avtaleteksten som gir åpning for videre dialog om dette spørsmålet. Heggebø tror at løsningen for hvitfisk med en gjensidig adgang til å kunne fiske innenfor en kvoteramme på 30 000 tonn vil bety at storparten av denne flåten kan gjenoppta et tradisjonelt fiskemønster i britisk sone.

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er slik utformet at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn bunnfisk i den andre partens sone i 2022. Detaljer om dette vil bli fastsatt i den norske reguleringen.

 

Nordsjøsild i britisk sone

Det ble også avtalt adgang til Norge til å fiske 17 000 tonn nordsjøsild i britisk sone. Britene kan fiske 17 000 tonn nvg-sild i norsk sone.I tillegg til samlekvoten på 30 000 tonn i britisk sone i Nordsjøen har Norge også byttet til seg blant annet 187 tonn torsk i NAFO (Vest-Atlanteren), 600 tonn blåkveite i britisk sone også utenom Nordsjøen, 1200 tonn lange og 650 tonn brosme utenom Nordsjøen.

Norge vil utvikle fiskerisamarbeidet med britene både når det gjelder forvaltningstiltak og kontroll.

 

Også torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard

Det blir nå fastsatt forskrift om regulering av fisket etter torsk i Fiskevernsonen ved Svalbard i 2022. Norge har fastsatt en torskekvote for fartøy fra Storbritannia på 6550 tonn i 2022.

Storbritannia vil på sin side ikke tillate at britiske fartøy fisker ut over kvoter tildelt av kyststatene i disse nordlige farvannene, det vil si de såkalte ICES-områdene 1 og 2.

- Når britiske fartøy får torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard er det basert på en forståelse mellom Storbritannia og Norge. Dette styrker den bærekraftige forvaltningen av torskestammen i nordområdene, og var en forutsetning for tildeling av denne kvoten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.