Mange ansatte i sjømatnæringen har tradisjonelt bygget sin kompetanse gjennom erfaring og utveksling av kunnskap på arbeidsplassen, men det blir stadig nye krav til formell dokumentasjon av kunnskapene. Det har prosjektet Sett sjøbein tenkt å gjøre noe med.

Behov for ny kompetanse

Norge er i verdenstoppen innenfor havbruk-, skips- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporing sammen med ansvarlig fangst, havbruk og industri, får stadig større fokus.

Norge eksporterer sjømat til mer enn 140 land. Bredden av ulike kompetansebehov i næringen er stor. I tillegg til flinke fagarbeidere innen fiskeri og akvakultur, er det behov for folk som kan ledelse, produksjon, økonomi, logistikk, markedsføring, kommunikasjon, fiskehelse, kvalitet, sikkerhet og mye mer. Det er også behov for folk med bakgrunn fra næringen i organisasjoner, i offentlig forvaltning og som lærere. Og hva med å ta en doktorgrad som er relevant for bedriften du jobber for?

Finn relevante kurs og utdanningstilbud

Sett Sjøbein ønsker å bidra til at flere, skal se mulighetene for å få faglig påfyll, og at de ansatte skal velge å fortsatt jobbe innenfor sjømatnæringen i stedet for å søke seg bort fra næringen hvis de av ulike grunner må, eller ønsker, å søke nye utfordringer. 

Ved å formalisere, og videreutvikle erfaringsbasert kompetanse, kan ansatte gis nye og flere muligheter både på nåværende arbeidsplass, i sjømatnæringen og i arbeidslivet generelt. Det finnes mange muligheter, og du trenger ikke å slutte å jobbe mens du tilegner deg ny kompetanse.

Men når du så bestemmer deg for å undersøke hvilke muligheter som finnes for faglig oppdatering er spørsmålet: hvor skal du begynne å lete? 

Synliggjør mulighetene

Høsten 2018 gjennomførte Møreforskning Ålesund AS på oppdrag fra Sett Sjøbein en kartlegging av etter- og videreutdanninger (EVU) som er særlig relevant for folk i sjømatnæringen. For at du lett skal kunne orientere deg om relevante tilbud har Sett Sjøbein nå opprettet en ny funksjon, «Etter- og videreutdanninger », på nettportalen vår www.settsjobein.no 

Vi har lagt til grunn at bedriftsinterne kurs blir profilert av bedriftene selv mot sine ansatte. I vår oversikt inngår derfor hovedsakelig kurs som er åpne for alle, herunder nettbaserte kurs, samlingsbaserte kurs, offentlige kurs, og relevante høyere utdanningsstudier med y-veien som inntakskrav:

Etterutdanning

  • Lovpålagte kurs
  • Marinfaglige kurs

Videreutdanning

  • Videregående nivå: gjennom fagbrev basert på minimum 5-års praksis.
  • Fagskolenivå: heltids- eller deltidsutdanning basert på praksis.
  • Universitet- og høyskolenivå: utdanninger i form av mindre kurs, års-, bachelor-, master- eller doktorgradsstudier. Slike utdanninger tilbys også deltid, slik at de kan kombineres med jobb.

Etter- og videreutdanningstilbudet er i stadig endring, og mange av kursene er tidsbegrenset. Det kan derfor være smart å sjekke kurstilbudene jevnlig.

Økt og dokumentert kompetanse gir både ansatte og næringen et løft

En dokumentasjon på kompetansen til de ansatte i næringen vil styrke den ansattes posisjon i arbeidslivet, og ansatte med økt kunnskap vil tilføre ny verdi til den enkelte arbeidsplass. Økt og dokumentert utdanningsnivå i næringen generelt vil også styrke sjømatnæringens omdømme som kompetansenæring.

SETT SJØBEINer et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene.  Prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansieringFHFsom sammen med Nærings- og fiskeridepartementetNFDfinansierer prosjektet.