Ved hjelp av sensitivitetsanalyser viste arbeidsgruppen WGWIDE 2018 at den nye tidsserien på merke-gjenfangst (RFID) hadde uforholdsmessig mye påvirkning på bestandsestimatet og anbefalte at dette ble undersøkt videre i en metoderevisjon. Næringen i Norge plukket opp denne ballen og bad om at makrellrådet ble stoppet, og om at en umiddelbart satt i gang en metoderevisjon.

Les; -Stopp kvoterådet på makrell for 2019

Rådet ble ikke stoppet, men en metoderevisjon har blitt gjennomført i vinter. Fiskebåt, ved ressursforsker Gjert Dingsør, har deltatt i prosessen på vegne av Norges Fiskarlag.

 

Fokus på kvalitet og metodikk

Metoderevisjonen satte fokus på kvaliteten og bruken av RFID-dataene. Problemstillinger som ble diskutert var blant annet 1) feilestimert alder i fangstdata og merke-gjenfangst data, 2) representativt aldersspenn i merkedata, 3) lave gjenfangstrater, 4) merketap, 5) maksimalt antall år mellom merke og gjenfangst, 6) usikkerhet rundt kvaliteten på oppstartsårene i RFID prosjektet, og 7) metodikk for bruk av merke- gjenfangstdata i modellen. En god del endringer er gjennomført og resultatet er en betydelig oppskriving av bestanden. Endelig, var også de to siste årene i rekrutteringsindeksen ferdigstilt og inkludert i modellen, noe som bidrar positivt i framskrivingene og vil påvirke fremtidige kvoteråd positivt. 

 

Ikke nytt råd fra ICES

ICES vil ikke komme med et nytt råd basert på metoderevisjonen. Trolig ville et slikt råd ligge nært den avtalte kvoten på vel 653 tusen tonn.

Referansepunktene er også endret i forbindelse med metoderevisjonen, de viktigste er tiltakspunktet MSY Btrigger =2,50 Mt (var 2,57) og fiskepresset Fmsy=0,23 (var 0,21).

Fiskebåt er tilfreds med at bestandsestimatet er mer i tråd med hva fiskerne ser på havet, men ser fremdeles svakheter ved modellen og vil følge utviklingen nøye. I forbindelse med metoderevisjonen er Fiskebåt tilfreds med at Havforskningsinstituttet satte inn godt med ressurser, forberedte seg godt og stilte med mange forskere på møtene. 

 

MSC sertifisering

Makrell mistet sin MSC sertifisering med virkning fra 2. april etter en ekstraordinær revisjon, utløst av makrellrådet som ble gitt i høst. Det nye bestandsestimatet viser at MSC sertifikatet på makrell ble suspendert på feil grunnlag.Fiskebåt og Norges Fiskarlag, sammen med parter fra næringen i EU, var på tirsdag i møte med MSC og sertifiseringsselskapene Lloyds og SAI Global for å få opphevet suspensjonen. Situasjonen er fremdeles uavklart. Et nytt råd fra ICES kan hjelpe i sertifiseringssaken, derfor har Fiskebåt vært i kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet og anmodet om at en slik bestilling sendes til ICES.

Klikk her for å lese hele rapporten