Det er Nærings- og fiskeridepartementet som nå er gang med å legge en ny langtidsplan for Mareano-prosjektet. Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder. Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelser og Kartverket.

 

Konsesjonssøker er ansvarlig

Slik reglene er i dag, er det konsesjonssøkeren som er ansvarlig for å kartlegge bunnforholdene før etablering av en ny installasjon. Men en aktør er kun pålagt å kartlegge området der de konkret søker. Det er dermed ikke sikkert at de benytter den beste plasseringen innenfor de utpekte områdene. 

- Fiskebåt mener derfor at MAREANO kan være et relevant verktøy for å skaffe data som kan brukes for å plassere nye aktiviteter, som havvind og havbruk til havs. Dette vil sikre at installasjonene vil bli plassert der de vil gjøre minst miljømessig skade, skriver Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskebåt har også tidligere kommentert dette, blant annet i høringssvaret i forbindelse med åpning av områder etter havenergiloven.

 

Karlegging er hensiktsmessig

I brevet til departementet blir det vis til at dette er eksmpler der en MAREANO kartlegging vil være hensiktsmessig, for å unngå områder som er mest sårbar for oppvirvling av sedimenter. 

- En slik kartlegging vil også kunne belyse andre viktige fysiske eller biologiske verdier som det vil være gunstig å ta hensyn til, heter det i brevet.

Utover dette er Fiskebåt opptatt av at områdene som er stengt for fiske i Barentshavet sjekkes nærmere.