Fiskebåt erkjenner at speidefartøy har hatt begrenset verdi i de to foregående år, og vil derfor oppfordre alle som observerer vandrende eller gytende lodde om å melde fra til administrasjonen eller HI. Dette gjelder observasjoner som gjøres før, under eller etter toktet. All slik informasjon vil hjelpe i evalueringen av hvor godt toktet treffer. Tidligere år har vi fått rapporter om betydelig gyting etter at toktet var ferdig.

Toktet vil bli evaluert i forbindelse med metoderevisjonen som er planlagt gjennomført i 2022. Fiskebåt vil delta i denne prosessen og det vil være viktig å ta med god informasjon fra flåten. Under metoderevisjonen, vil det også være naturlig å sette spørsmål ved grenseverdien for gytebestanden på 200 tusen tonn.

Loddeforvaltningen blir også et sentralt tema på det pelagiske medlemsmøtet som Fiskebåt skal holde i april.