Ifølge oversikt sendt Fiskeridirektoratet fra Norges Sildesalgslag 13. januar 2022 har 115 fartøy meldt seg til å delta i kystfartøygruppens  loddefiske i Barentshavet i 2022. Det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å begrense deltagelsen ved loddtrekning, jf.  forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022 § 11. 

 

Loddtrekning

Fiskeridirektoratet har i dag 14. januar foretatt loddtrekning blant kystfartøyene på grunnlag av påmeldingslisten.Fiskeridirektoratet legger til grunn at påmeldte fartøy selv har ansvaret for å overholde gjeldende vilkår for å kunne delta i kystgruppen jf. forskrift 14. desember 2021 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2022 (deltakerforskriften), herunder § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe), § 45 (vilkår for å delta i åpen gruppe), § 53 (leiefartøy) samt øvrig regelverk. Dersom fartøyene ikke tilfredsstiller regelverket må fartøyene trekke seg fra listen. 

Fiskeridirektoratet vil vise til at alle fartøy som tilfredsstilte deltakervilkårene kunne melde seg på til dette fisket, uavhengig av om eier har flere fartøy. Det presiseres imidlertid at eier bare kan delta med ett fartøy jf. § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe) i deltakerforskriften. 

 

Kystgruppen

På bakgrunn av loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge for kystgruppen, og i første omgang kan 22 fartøy melde utseiling. Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig  skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag og ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til dem. 

Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.